Oberbank Leasing s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 120 754 899119 805 586107 227 023103 051 883102 970 554
Bankové úvery 113 164 190112 006 629101 506 58997 861 61797 573 831
Bežné bankové úvery 73 796 31170 223 58263 378 18964 366 01797 573 831
Časové rozlíšenie aktív 195 905172 118170 178166 311129 989
Časové rozlíšenie pasív 44 83923 9579 55631 17926 094
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3361-0,50220,04980,50222,21
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,581,58-0,6016-5,17-4,85
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 17,2919,8819,7221,1327,18
Celkové tržby 46 928 87455 296 85744 446 69165 258 61038 007 336
Celkový dlh 114 110 162114 044 584102 043 69898 365 80099 290 825
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 112 492 012109 116 007101 496 88497 594 51394 969 113
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 672 1782 890 6229 705267 1042 604 718
Čistý cash flow -2 218 4442 880 917-257 399-2 337 614-8 063 230
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 158 565786 961833 6851 308 4461 675 547
Čistý zisk 862 853563 275518 8651 001 2701 014 421
Čistý zisk v minulom roku 563 275518 8651 001 2701 014 421534 789
Cudzie zdroje -6 599 898-5 737 045-5 173 769-4 654 904-3 653 635
Daň z príjmov 260 493190 956294 761219 911364 332
Daň z príjmov v minulom roku 190 956294 761219 911364 33276 903
Daň z príjmov z bežnej činnosti 260 493190 956294 761219 911364 332
Dlhodobé bankové úvery 39 367 87941 783 04738 128 40033 495 6000,0000
Dlhodobé pohľadávky 65 567 27964 198 62458 093 44358 599 25856 443 189
Dlhodobý dlh 39 367 87941 783 04738 128 40033 495 6000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 228,16190,57235,84157,39252,06
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,64932,580,34660,34415,28
Doba obratu aktív 960,92810,11895,52602,491 002
Doba obratu pohľadávok 749,92624,68721,01499,99801,56
Doba obratu zásob 5,527,6512,6411,6937,02
Doba splácania záväzkov 5,1612,743,652,5716,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4,9312,353,572,6516,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4,5110,622,702,0915,76
EBIT v minulom roku 786 961833 6851 308 4461 675 5471 144 304
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 158 565786 961833 6851 308 4461 675 547
EBITDA 3 171 0072 558 172811 064355 844-260 110
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 171 0072 558 172811 064355 844-260 110
Finančná páka 18,3020,8820,7322,1428,18
Finančné účty 672 1782 890 6229 705267 1042 604 718
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 804 6254 468 9021 879 642745 554475 188
Krátkodobé pohľadávky 28 672 25328 183 11528 238 61726 920 76825 890 514
Krátkodobé záväzky 619 4821 826 267427 854452 4471 663 263
Krytie dlhovej služby 39,6145,1327,393,00-0,8522
Nákladové úroky 35 21932 73020 05987 265296 794
Nákladové úroky v minulom roku 32 73020 05987 265296 794532 612
Náklady na predaný tovar 44 346 95253 088 81043 618 37864 781 26737 580 271
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 43 799 83852 315 11742 823 57064 265 45737 122 956
Neobežný majetok 24 985 06123 264 67519 231 74115 040 07314 136 612
Obežný majetok 95 573 93396 368 79387 825 10487 845 49988 703 953
Obrat aktív 0,37980,45060,40760,60580,3641
Obrat neobežného majetku 1,842,322,274,152,65
Obrat obežného majetku 0,47990,56010,49760,71070,4227
Obrat zásob 66,1447,7128,8731,229,86
Odpisy 4 980 1964 629 6302 582 6121 754 0921 107 954
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 490 0982 314 8151 291 306877 046553 977
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 490 0982 314 8151 291 306877 046553 977
Osobné náklady 734 823749 522638 454675 439717 863
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 2742 9982 9722 8863 048
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000030,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 519 0801 501 305249 424353 4641 603 338
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 843 0495 192 9053 101 4772 755 3622 122 375
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,48310,84208,97-0,3157-3,04
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,071,190,1115-3,17-0,3289
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,26610,16550,0221-0,8807-0,1293
Pohľadávky z obchodného styku 81 593381 33041 50658 856542 834
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,98-1,9920,101,990,4531
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -62,9988,02-12,83-26,79-27,17
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,93710,93490,94670,94960,9476
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94500,95190,95170,95450,9643
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 17,2919,8819,7221,1327,18
Pridaná hodnota 1 521 006890 12671 173-2 139 705-236 091
Primárna platobná neschopnosť 6,633,997,626,262,95
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 35,9944,58125,81276,43-381,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 35,9944,58125,81276,43-381,73
Služby 503 931723 313745 941463 759397 184
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 120 754 899119 805 586107 227 023103 051 883102 970 554
Spotreba materiálu… 43 18350 38048 86752 05160 131
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 113 164 190112 006 629101 506 58997 861 61797 573 831
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 46 686 40454 935 80044 239 93662 626 90537 861 005
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 818 446956 864535 775196 298369 158
Tržby z predaja tovaru 43 804 50252 254 01442 826 87861 736 12037 015 757
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 063 4561 724 922877 283694 487476 090
Účtovný cash flow -2 218 4442 880 917-257 399-2 337 614-8 063 230
Úročený dlh 113 164 190112 006 629101 506 58997 861 61797 573 831
Úrokové krytie 32,9024,0441,5614,995,65
Vlastné imanie 6 599 8985 737 0455 173 7694 654 9043 653 635
Všetky záväzky 114 110 162114 044 584102 043 69898 365 80099 290 825
Výnosy budúcich období dlhodobé 18 83917 1200,00000,00001 100
Výnosy budúcich období krátkodobé 26 0006 8379 55631 1797 325
Výsledok hospodárenia -1 350 792-1 640 754-1 605 603-1 362 311-1 307 052
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 350 792-1 640 754-1 605 603-1 362 311-1 307 052
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 862 853563 275518 8651 001 2701 014 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 563 275518 8651 001 2701 014 421534 789
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 123 346754 231813 6261 221 1811 378 753
Zásoby 662 2231 096 4321 483 3392 058 3693 765 532
Záväzky 114 110 162114 044 584102 043 69898 365 80099 290 825
Záväzky z obchodného styku 541 1341 521 602316 339368 4271 603 338
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 22 05420 29766 91514 9630,0000
Zisk pred zdanením 1 123 346754 231813 6261 221 1811 378 753
Zmena EBIT 1,470,94400,63720,78091,46
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 360 049526 160369 830160 361308 146
Účtovné závierky