DONAU MARINE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 265 169600 6900,00000,00000,0000
Bankové úvery 23 25822 7200,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,29930,83760,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 23 25822 7200,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000055 8810,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,0000720,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,43-6,310,00000,00000,0000
Celkové tržby 65 0730,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 885 992712 9730,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 20 23921 8420,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 019878,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 2 643878,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -30 374-65 1340,00000,00000,0000
Čistý zisk -31 349-65 9170,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -478 021-83 7920,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 620 823113 0030,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 192,591 0340,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 155,9781,460,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 1 5261 3560,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 192,591 0340,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 1 571225,240,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 5 9271 2020,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 9641 5510,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 0810,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -476 843-82 7090,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -30 374-65 1340,00000,00000,0000
EBITDA -25 479-61 2240,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -25 479-61 2240,00000,00000,0000
Finančná páka -0,4271-5,320,00000,00000,0000
Finančné účty 3 019878,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,340,18810,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,34-0,18810,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -24 601-61 6830,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,251,140,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 33 469458 1360,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 862 665686 6760,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -1 699-40,730,00000,00000,0000
Nákladové úroky 15,00783,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 218,001 0830,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 80 614208 5260,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 53 126129 4360,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00005 9200,00000,00000,0000
Obežný majetok 265 169538 8890,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,000027,310,00000,00000,0000
Obrat zásob 0,23231,620,00000,00000,0000
Odpisy 4 9403 4510,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 4703 4510,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 4700,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 7 6070,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 788,00459,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 448 5060,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -26 409-62 4660,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,05250,73010,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,05080,75120,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,260,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,37-13,580,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 27 10536 0740,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,04120,72510,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 234,89128,710,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 176,201,120,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,341,190,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,43-6,310,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -17 184-46 8790,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 16,550,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,05050,58330,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -34,77-11,650,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -34,77-11,650,00000,00000,0000
Služby 11 82853 3430,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 265 169600 6900,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 15 66025 7470,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 23 25822 7200,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 64 263161 6470,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 833,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 63 750136 7000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb -320,0024 9470,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 643878,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 23 25822 7200,00000,00000,0000
Úrokové krytie -2 025-83,190,00000,00000,0000
Vlastné imanie -620 823-113 0030,00000,00000,0000
Všetky záväzky 885 992712 9730,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,0000720,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -29 586-64 6750,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -29 586-64 6750,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -31 349-65 9170,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -478 021-83 7920,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -30 389-65 9170,00000,00000,0000
Zásoby 228 68179 8750,00000,00000,0000
Záväzky 885 992712 9730,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 448 5060,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -30 389-65 9170,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,06370,78750,00000,00000,0000