B Development s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 557 694255 037249 373243 869356 715
Bežná likvidita III. stupeň 0,99860,06100,05090,0440-1,82
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -6,710,00030,00030,00010,0008
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 34,79-2,81-2,95-3,13-1,73
Celkové tržby 521 4820,0000102,00269 9650,0000
Celkový dlh 2 486 234395 994376 983358 410844 513
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -479 751-247,00-208,00-169,00-377,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,01230,0000-128,130,74860,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 479 751247,00208,00169,00377,00
Čistý cash flow 479 50439,0039,0017,00377,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 66 3894 4054 564227 95411 871
Čistý zisk -6 429-13 347-13 069202 107-12 731
Čistý zisk v minulom roku -13 347-13 069202 107-14 996-18 623
Cudzie zdroje -71 460140 957127 610114 541487 798
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,002 1400,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,0000179 562173 625167 835658 777
Doba obratu aktív 0,00000,00000,0000796,240,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,0000548,130,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000011 979
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,000015,880,0000
EBIT v minulom roku 4 4054 564227 95411 6225 376
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 66 3894 4054 564227 95411 871
EBITDA 94 646-5 352-314,00219 120-216,00
EBITDA marža 0,18150,0000-3,080,81170,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 94 646-5 352-314,00219 120-216,00
Finančná páka 35,79-1,81-1,95-2,13-0,7313
Finančné účty 479 751247,00208,00169,00377,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,02790,55270,51170,46971,37
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0279-0,5527-0,5117-0,4697-1,37
Hrubá marža 0,20340,0000-6,840,22650,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 67 001-5 889-803,00218 318-855,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,97210,01790,01890,01990,4685
Krátkodobé pohľadávky 15 89832,0032,0045,000,0000
Krátkodobé záväzky 2 486 2344 5734 7144 864167 120
Krytie dlhovej služby 1,30-0,3187-0,01888,80-0,0088
Nákladové úroky 72 81816 79216 67324 88724 602
Nákladové úroky v minulom roku 16 79216 67324 88724 47823 999
Náklady na predaný tovar -106 052748,00698,0050 6445 092
Neobežný majetok 74 88975 19675 50875 8202 050
Obežný majetok 2 482 805179 841173 865168 049354 665
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00001,470,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00000,66520,0000
Odpisy 612,00624,00624,001 142813,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 306,00312,00312,00571,00813,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 306,00312,00312,00571,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 27 645537,00489,00802,00639,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 0000,0000130,0065,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 817-12 723-12 445203 249-11 918
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,09000,09470,1024-1,760,0261
Podiel EBIT k aktívam 0,02600,01730,01830,93470,0333
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,02600,01730,01830,93470,0333
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,92900,01760,01870,95380,0626
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,91950,00000,38240,00010,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 173,29-1,20-1,1253,54-6,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,14903 6143 2726 7381 294
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,580,00230,00230,00070,0153
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97211,551,511,472,37
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 34,79-2,81-2,95-3,13-1,73
Pridaná hodnota 106 052-748,00-698,0061 147-5 092
Rentabilita aktív, ROA -0,0025-0,0523-0,05240,8288-0,0357
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,09000,09470,1024-1,760,0261
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 26,27-73,99-1 2011,64-3 910
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 26,27-73,99-1 2011,64-3 910
Služby 281 104748,00698,0050 6441 115
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 557 694255 037249 373243 869356 715
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,00003 977
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,0000111 7910,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,0000111 7910,0000
Účtovný cash flow 479 50439,0039,0017,00377,00
Úrokové krytie 0,91170,26230,27379,160,4825
Vlastné imanie 71 460-140 957-127 610-114 541-487 798
Všetky záväzky 2 486 234395 994376 983358 410844 513
Výsledok hospodárenia 94 034-5 976-938,00217 978-1 029
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 94 034-5 976-938,00217 978-1 029
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 429-13 347-13 069202 107-12 731
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -13 347-13 069202 107-14 996-18 623
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 429-12 387-12 109203 067-12 731
Zásoby 1 987 1560,00000,00000,0000-304 489
Záväzky 2 486 234395 994376 983358 410844 513
Záväzky z obchodného styku 6 0000,0000130,0065,000,0000
Zisk pred zdanením -6 429-12 387-12 109203 067-12 731
Zmena EBIT 15,070,96520,020019,612,21
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 387 1560,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 387 1560,00000,00000,00000,0000