AUTO CAR SLOVAKIA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201820172016
Aktíva 12 66813 64715 128
Bežná likvidita III. stupeň 6,815,263,54
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3885-0,48380,6969
Celkové tržby 22 52521 56343 257
Celkový dlh 1 8612 5964 272
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 692-11 415-12 671
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 69211 41512 671
Čistý cash flow -723,00-1 2562 977
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -243,00674,002 098
Čistý zisk -243,00194,001 618
Čistý zisk v minulom roku 194,001 6181 527
Cudzie zdroje -10 807-11 051-10 856
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,0237,7820,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,0237,7820,73
Doba obratu aktív 205,28231,00127,65
Doba obratu pohľadávok 32,0237,7820,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,1643,9436,05
EBIT v minulom roku 674,002 0982 007
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -243,00674,002 098
EBITDA -243,002 2605 357
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -243,002 2605 357
Efektívna daňová sadzba 0,00000,71220,2288
Finančná páka 1,171,231,39
Finančné účty 10 69211 41512 671
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8531-0,8098-0,7176
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85310,80980,7176
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -243,00674,002 098
Krátkodobé pohľadávky 1 9762 2322 457
Krátkodobé záväzky 1 8612 5964 272
Náklady na predaný tovar 21 18217 71627 534
Obežný majetok 12 66813 64715 128
Obrat aktív 1,781,582,86
Obrat obežného majetku 1,781,582,86
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00001 5863 259
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 8612 1162 832
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -243,00194,001 618
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,84400,83640,8376
Pohľadávky z obchodného styku 1 9762 2322 457
Pohotová likvidita II. stupeň 6,815,263,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 14,958,80-3,65
Pridaná hodnota 1 3433 84715 723
Primárna platobná neschopnosť 0,94180,94801,15
Rýchla likvidita I. stupeň 5,754,402,97
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,661,150,7975
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,661,150,7975
Služby 12 6137 8413 569
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 66813 64715 128
Spotreba materiálu… 8 5699 87523 965
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 52521 56343 257
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 52521 56343 257
Účtovný cash flow -723,00-1 2562 977
Vlastné imanie 10 80711 05110 856
Všetky záväzky 1 8612 5964 272
Výsledok hospodárenia -243,002 2605 357
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -243,002 2605 357
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -243,00194,001 618
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 194,001 6181 527
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -243,00674,002 098
Záväzky 1 8612 5964 272
Záväzky z obchodného styku 1 8612 1162 832
Zisk pred zdanením -243,00674,002 098
Zmena EBIT -0,36050,32131,05