PRESTOM GROUP s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 4 724 892152 0470,00000,00000,0000
Bankové úvery 34 0930,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,99821,080,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 583811,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -32,0535,740,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 229,17-108,680,00000,00000,0000
Celkové tržby 6 986 0470,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 4 704 364153 4590,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 037 468-50 4650,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 071 56150 4650,00000,00000,0000
Čistý cash flow 657 91850 4650,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 5003 1360,00000,00000,0000
Čistý zisk 8 1783 1360,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 15 785459,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -20 5281 4120,00000,00000,0000
Daň z príjmov 2 8820,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 8670,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8820,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 34 0930,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 34 0930,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 184,1089,800,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 184,1189,800,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 246,86184,490,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 184,1089,800,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 757,45182,880,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 240,65140,160,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 748,750,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 22 740459,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 5003 1360,00000,00000,0000
EBITDA 55 08137 2740,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 55 08137 2740,00000,00000,0000
Finančná páka 230,17-107,680,00000,00000,0000
Finančné účty 1 071 56150 4650,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 52 22334 8210,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,97480,75970,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 523 71674 0090,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 4 606 035115 5060,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 38,250,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 4400,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 0880,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 6 867 511230 5260,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 219 5580,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 127 03226 7620,00000,00000,0000
Obežný majetok 4 595 277124 4740,00000,00000,0000
Obrat aktív 1,481,980,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 54,9911,240,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,522,420,00000,00000,0000
Odpisy 37 85211 4710,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 92611 4710,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 9260,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 77 9550,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 8582 4530,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 553 1490,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 46 03014 6070,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1497-2,220,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65790,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,520,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,026,130,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 523 73074 0090,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99821,080,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 456,890,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99571,010,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 229,17-108,680,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 118 49670 2810,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,290,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,3984-2,220,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 85,414,120,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 85,414,120,00000,00000,0000
Služby 4 641 247218 8090,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 724 892152 0470,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 6 70611 7170,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 34 0930,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 986 007300 8070,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 416 0150,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 569 992300 8070,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 657 91850 4650,00000,00000,0000
Úročený dlh 34 0930,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 8,680,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 20 528-1 4120,00000,00000,0000
Všetky záväzky 4 704 364153 4590,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 17 2297 4430,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 2297 4430,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 1783 1360,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 785459,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 0604 9910,00000,00000,0000
Záväzky 4 704 364153 4590,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 4 553 1490,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 11 0604 9910,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,54976,830,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000018 3600,00000,00000,0000