PAX Trade, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 58 129108 3700,00000,00000,0000
Bankové úvery 0,000026 9900,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,50010,39050,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,000026 9900,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000691,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,53-2,700,00000,00000,0000
Celkové tržby 339 3150,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 167 376172 0220,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 11426 1250,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 114865,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 28 114865,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -988,00-50 2800,00000,00000,0000
Čistý zisk -4 738-53 8630,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -40 858-5 5520,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 109 24763 6520,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,8430,140,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,7527,380,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 62,5370,220,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 11,8430,140,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 0,44817,860,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 92,4179,780,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 84,9680,540,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,90910,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -36 512-5 5230,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -988,00-50 2800,00000,00000,0000
EBITDA 2 959-31 0700,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 959-31 0700,00000,00000,0000
Finančná páka -0,5321-1,700,00000,00000,0000
Finančné účty 28 114865,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,880,58740,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,88-0,58740,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 647-31 8300,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,361,150,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 11 00346 5050,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 78 985124 2920,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 777,000,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 1,06-8,670,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2 7903 5830,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 38629,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 331 934568 6490,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 311 976511 8330,00000,00000,0000
Neobežný majetok 18 62949 2920,00000,00000,0000
Obežný majetok 39 50058 3870,00000,00000,0000
Obrat aktív 5,845,200,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 18,2111,430,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 8,599,650,00000,00000,0000
Obrat zásob 814,5646,460,00000,00000,0000
Odpisy 3 63518 4500,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 63518 4500,00000,00000,0000
Osobné náklady 3 7610,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 312,00760,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 103-35 4130,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,04341,470,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04743,160,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,50960,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,960,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,9980-0,29150,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 9 99842 2600,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,8973,590,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 10,080,24140,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,881,590,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,53-2,700,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 7 381-5 3780,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,04340,84620,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 56,57-5,540,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 56,57-5,540,00000,00000,0000
Služby 17 14745 4200,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 58 129108 3700,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 2 81111 3960,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000026 9900,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 339 315563 2710,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 339 315561 7670,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00001 5040,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 28 114865,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,000026 9900,00000,00000,0000
Úrokové krytie -0,3541-14,030,00000,00000,0000
Vlastné imanie -109 247-63 6520,00000,00000,0000
Všetky záväzky 167 376172 0220,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -676,00-49 5200,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -676,00-49 5200,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 738-53 8630,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -40 858-5 5520,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 778-53 8630,00000,00000,0000
Zásoby 383,0011 0170,00000,00000,0000
Záväzky 167 376172 0220,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 777,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -3 778-53 8630,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,02719,100,00000,00000,0000