Technoprojekt SK, s. r. o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182015201420132012
Aktíva 224,000,0000929,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,00000,0000-2,100,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,00001,100,00000,0000
Celkový dlh 0,00000,0000487,000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -224,000,0000-929,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 224,000,0000929,000,00000,0000
Čistý cash flow 224,000,0000929,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -168,000,0000-116,000,00000,0000
Čistý zisk -168,000,0000-116,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,0000877,000,00000,0000
Cudzie zdroje -224,000,0000-442,000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,0000877,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -168,000,0000-116,000,00000,0000
EBITDA -120,000,0000-70,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -120,000,0000-70,000,00000,0000
Finančná páka 1,00000,00002,100,00000,0000
Finančné účty 224,000,0000929,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,00000,0000-0,47580,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,00000,47580,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -168,000,0000-112,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 120,000,000070,000,00000,0000
Obežný majetok 224,000,0000929,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 48,000,000042,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -168,000,0000-116,000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,75000,0000-0,26240,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,75000,0000-0,12490,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,75000,0000-0,12490,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,75000,0000-0,12490,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00001,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-1,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,00000,0000-0,47580,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,00000,52420,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,00001,100,00000,0000
Pridaná hodnota -120,000,0000-70,000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,75000,0000-0,12490,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,75000,0000-0,26240,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-6,960,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-6,960,00000,0000
Služby 120,000,000070,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 224,000,0000929,000,00000,0000
Účtovný cash flow 224,000,0000929,000,00000,0000
Vlastné imanie 224,000,0000442,000,00000,0000
Všetky záväzky 0,00000,0000487,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -120,000,0000-70,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -120,000,0000-70,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -168,000,0000-116,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,0000877,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -168,000,0000-116,000,00000,0000
Záväzky 0,00000,0000487,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -168,000,0000-116,000,00000,0000