DREVONA NP s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 2 671 9412 193 0322 882 0490,00000,0000
Bankové úvery 0,00000,000012,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,80930,48450,39780,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,000012,000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 301,000,000011 0770,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 301,000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 15,366,576,080,00000,0000
Celkové tržby 3 767 6013 266 6180,00000,00000,0000
Celkový dlh 2 508 2941 903 4732 474 8510,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5,00-7 04512,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5,007 0450,00000,00000,0000
Čistý cash flow -7 0407 0400,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -124 688-28 697298 0370,00000,0000
Čistý zisk -127 655-91 773298 0370,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -91 773-9 153-139 7690,00000,0000
Cudzie zdroje -163 346-289 559-407 1980,00000,0000
Daň z príjmov 2 8802 8800,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8830,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8800,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 448 5571 077 8531 063 2540,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 205,66113,65576,820,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 205,18113,37506,220,00000,0000
Doba obratu aktív 270,65327,481 7090,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 251,09274,601 2070,00000,0000
Doba obratu zásob 0,0000-1 5883,450,00000,0000
Doba splácania záväzkov -63 625-19 5811 4290,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 254,13284,331 4680,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -51 595-14 4830,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -28 697-6 270-139 7690,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -124 688-28 697298 0370,00000,0000
EBITDA -145 884-364 4011 147 3330,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -145 884-364 4011 147 3330,00000,0000
Finančná páka 16,367,577,080,00000,0000
Finančné účty 5,007 0450,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 231 6011 222 5791 147 2420,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,93900,86820,85870,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 030 360761 041972 4900,00000,0000
Krátkodobé záväzky 2 508 9291 904 0552 474 8390,00000,0000
Krytie dlhovej služby -375,99-6,050,00000,00000,0000
Materiál 0,0000129 1500,00000,00000,0000
Nákladové úroky 87,0060 1960,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 60 1960,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 744 2012 795 388632 3350,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru -14 393-35 49294 1180,00000,0000
Neobežný majetok 192 718192 718834 3380,00000,0000
Obežný majetok 2 478 9222 000 3142 036 6340,00000,0000
Obrat aktív 1,351,110,21350,00000,0000
Obrat neobežného majetku 18,7012,680,73760,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,451,220,30220,00000,0000
Obrat zásob 0,0000-0,2299105,750,00000,0000
Odpisy 0,000026 84678 8280,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000013 42378 8280,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000013 4230,00000,00000,0000
Osobné náklady 1 52116 8830,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 641,00612,0091,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 034 5221 408 2890,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -127 655-64 927376 8650,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,7815-0,31690,73190,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,7663-0,09930,73190,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 9,789,89-0,02680,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -92,55-20,800,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -92,55-8,03-0,21520,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 025 606759 220853 4550,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,80930,40340,39740,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 23,20-41,130,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -80,920,11700,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93880,86800,85870,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 15,366,576,080,00000,0000
Pridaná hodnota -140 762-351 127-16 9620,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,001,850,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,7815-0,31690,73190,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -17,19-5,222,160,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -17,19-5,222,160,00000,0000
Služby 1 518 7291 304 516503 7200,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 671 9412 193 0322 882 0490,00000,0000
Spotreba materiálu… 2 214 9631 551 45134 4970,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000012,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 792 5023 238 057627 3730,00000,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,000012 0000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 189 063793 7960,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru -2 987179,00100 9870,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 606 4262 444 082514 3860,00000,0000
Účtovný cash flow -7 0407 0400,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,00000,000012,000,00000,0000
Úrokové krytie -1 433-0,47670,00000,00000,0000
Vlastné imanie 163 346289 559407 1980,00000,0000
Všetky záväzky 2 508 2941 903 4732 474 8510,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 301,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -124 047-28 086298 0630,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -124 047-28 086298 0630,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -127 655-91 773298 0370,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -91 773-9 153-139 7690,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -124 775-88 893298 0370,00000,0000
Zásoby 0,0000154 375890,000,00000,0000
Záväzky 2 508 2941 903 4732 474 8510,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 2 034 5221 408 2890,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -124 775-88 893298 0370,00000,0000
Zmena EBIT 4,344,58-2,130,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -24 90225 0870,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -24 90225 0870,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 167 226430 635770 4420,00000,0000