HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz, a.s.)

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 88 081 37886 444 72184 214 26088 485 67286 521 917
Aktivácia 43 67145 67664 55199 418260 949
Bankové úvery 0,0000571 528580 776495 358337 335
Bežná likvidita III. stupeň 0,65260,72330,95000,86170,9828
Bežné bankové úvery 0,0000571 528580 776495 358337 335
Časové rozlíšenie aktív 19 61039 18841 76039 43344 989
Časové rozlíšenie pasív 142 823208 927275 308345 051474 813
Celkové tržby 19 779 86817 973 45520 161 38220 118 0890,0000
Celkový dlh 8 815 4127 732 2456 756 1856 521 1756 835 684
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -162 333342 798501 919263 27480 439
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 162 333228 73078 857232 084256 896
Čistý cash flow -66 397149 873-153 227-650 923256 896
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 087 179-1 091 055112 543145 704182 817
Čistý zisk -1 075 197-944 90550 89552 199130 427
Čistý zisk v minulom roku -944 90550 89552 199-258 531706 924
Cudzie zdroje -79 123 143-78 503 549-77 182 767-81 619 446-79 211 420
Daň z príjmov -94 772-229 500-2 56451 9740,0000
Daň z príjmov v minulom roku -229 500-2 56451 974-78 8200,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -94 772-229 500-2 56451 9740,0000
Dlhodobé pohľadávky 207 026112 257395,00395,00395,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 71,0365,3558,3651,2439,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 57,9054,7940,7251,0528,58
Doba obratu aktív 1 6231 7861 5901 5741 523
Doba obratu pohľadávok 74,8567,6758,3651,2539,44
Doba obratu zásob 70,17103,4790,6354,48276,74
Doba splácania záväzkov 379,11361,23232,02223,2590,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 155,45135,5580,9369,9368,90
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 197,16157,8273,5981,660,0000
EBIT v minulom roku -1 091 055112 543145 704-290 345759 235
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 087 179-1 091 055112 543145 704182 817
EBITDA -64 441209 1041 480 4421 558 8491 063 145
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -64 441209 1041 480 4421 558 8491 063 145
Finančná páka 1,111,101,091,081,09
Finančné účty 162 333228 73078 857232 084256 896
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8983-0,9081-0,9165-0,9224-0,9155
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89830,90810,91650,92240,9155
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 146 978299 5251 563 4451 649 2481 048 369
Krátkodobé pohľadávky 3 855 2343 163 3333 090 9182 880 5962 239 950
Krátkodobé záväzky 8 437 0426 561 5164 286 7743 930 9153 913 293
Krytie dlhovej služby -0,29760,73904,494,182,06
Materiál 776 136842 656773 269695 839637 059
Nákladové úroky 82 79083 35064 21241 53152 390
Nákladové úroky v minulom roku 83 35064 21241 53147 00652 311
Náklady na predaný tovar 16 419 45814 194 57914 672 94916 015 49915 324 298
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 123 1066 630 0166 743 6416 426 7372 772 989
Neobežný majetok 82 275 44581 020 30679 327 58984 372 92881 877 234
Obežný majetok 5 786 3235 385 2274 844 9114 073 3114 599 694
Obrat obežného majetku 3,423,283,995,044,51
Obrat zásob 5,203,534,036,701,32
Odpisy 1 083 8721 294 8041 336 0361 363 154647 717
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 541 936647 402668 018681 577647 717
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 541 936647 402668 018681 5770,0000
Osobné náklady 3 692 3323 664 4013 631 2673 416 6680,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 6544 8837 8239 76414 806
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,000016,0016,0013,0030,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 755 4741 262 2241 077 8181 261 7650,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 675349 8991 386 9311 415 353778 144
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,091,050,78130,75630,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,41570,52470,68920,70290,3432
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,91450,94931,281,320,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,70700,70150,93560,94518,35
Pohľadávky z obchodného styku 3 142 1792 652 1542 156 7322 869 5201 623 354
Pohotová likvidita II. stupeň 0,47050,46730,62450,66060,5379
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 192-523,80503,72125,39-308,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,80201,80-2,39-15,674,90
Pridaná hodnota 3 376 6813 478 7214 647 5534 517 3215 407 932
Primárna platobná neschopnosť 1,401,080,63040,50110,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -136,8036,984,564,186,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -136,8036,984,564,186,43
Služby 4 598 7993 997 5784 237 1214 351 8765 413 355
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 88 081 37886 444 72184 214 26088 485 67286 521 917
Spotreba materiálu… 3 490 3333 752 3574 401 2494 708 8297 571 909
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000571 528580 776495 358337 335
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 19 921 11517 715 54719 378 22020 568 49820 732 230
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 3 8110,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 107 53647 64445 40550 0750,0000
Tržby z predaja tovaru 8 582 0147 177 2747 235 5076 724 7082 905 739
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 227 75410 490 62912 097 30813 793 71517 826 491
Účtovný cash flow -66 397149 873-153 227-650 923256 896
Úročený dlh 0,0000571 528580 776495 358337 335
Úrokové krytie -13,13-13,091,753,513,49
Vlastné imanie 79 123 14378 503 54977 182 76781 619 44679 211 420
Všetky záväzky 8 815 4127 732 2456 756 1856 521 1756 835 684
Výnosy budúcich období dlhodobé 67 868133 738199 608265 478397 218
Výnosy budúcich období krátkodobé 65 87065 87065 87065 87065 870
Výsledok hospodárenia -1 085 867-1 086 223120 361155 997239 883
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 085 867-1 086 223120 361155 997239 883
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 075 197-944 90550 89552 199130 427
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -944 90550 89552 199-258 531706 924
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 169 969-1 174 40548 331104 173172 566
Zásoby 1 561 7301 879 4401 674 416959 2332 102 453
Záväzky 8 815 4127 732 2456 756 1856 521 1756 835 684
Záväzky z obchodného styku 4 387 7912 866 7841 359 5741 437 8680,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 632 3171 604 560281 756176 1030,0000
Zisk pred zdanením -1 169 969-1 174 40548 331104 173172 566
Zmena EBIT 0,9964-9,690,7724-0,50180,2408
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -250 891139 696644 511-627 475173 006
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -250 891139 696644 511-627 475173 006
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 45 09048 16769 45089 773175 545
Účtovné závierky