PLATEA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 2,007 3850,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3 692-1,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2,00-7 3850,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2,007 3850,00000,00000,0000
Čistý cash flow -7 3837 3850,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 9030,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -6 9030,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -2,00-7 3850,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 9030,00000,00000,00000,0000
EBITDA -6 9030,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 9030,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,00001,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 2,007 3850,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 9030,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 6 9030,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 2,007 3850,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 9030,00000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -3 4520,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -3 4520,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -3 4520,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -3 4520,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0003-1,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -6 9030,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -3 4520,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -3 4520,00000,00000,00000,0000
Služby 6 9030,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2,007 3850,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -7 3837 3850,00000,00000,0000
Vlastné imanie 2,007 3850,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -6 9030,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 9030,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 9030,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 9030,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -6 9030,00000,00000,00000,0000