MIPEL, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201320122011
Aktíva 67 41568 8210,00000,00000,0000
Aktivácia 0,000015 6580,00000,00000,0000
Bankové úvery 11,006,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,57120,59680,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 11,006,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,31-2,450,00000,00000,0000
Celkové tržby 533,008 5120,00000,00000,0000
Celkový dlh 118 911116 2050,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 7 5283 2130,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -7,71-2,230,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00001 3590,00000,00000,0000
Čistý cash flow -1 359-688,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 151-18 0220,00000,00000,0000
Čistý zisk -4 112-18 9820,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -18 982-29 1040,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 51 49647 3840,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,743,670,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,740,28800,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 46 1664 9560,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 2,743,670,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 0,00001 2130,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00001 9930,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 75 6637 9740,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000038,150,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -18 022-28 0400,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 151-18 0220,00000,00000,0000
EBITDA -3 001-17 7880,00000,00000,0000
EBITDA marža -5,63-2,090,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 001-17 7880,00000,00000,0000
Finančná páka -1,31-1,450,00000,00000,0000
Finančné účty 0,00001 3590,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,76390,68850,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,7639-0,68850,00000,00000,0000
Hrubá marža -5,47-2,600,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 151-18 0220,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,641,610,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 7 5174 5660,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 4,0051,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 110 488110 7380,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -3 0010,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1,00000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000104,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 45127 1590,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000020 2840,00000,00000,0000
Obežný majetok 67 41568 8210,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 150,00234,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 1992 1200,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 112-18 9820,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -2,55-0,08080,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,090,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -2,55-0,13570,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4,004,000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -37,89-68,870,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1 3590,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,761,690,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,31-2,450,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -2 918-22 0900,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 549,75530,000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -39,62-6,530,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -39,62-6,530,00000,00000,0000
Služby 1 0391 6330,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 67 41568 8210,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 2 4123 9470,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 5284 5720,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 533,005 0690,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 533,004 6240,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000445,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -1 359-688,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 7 5284 5720,00000,00000,0000
Úrokové krytie -3 1510,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -51 496-47 3840,00000,00000,0000
Všetky záväzky 118 911116 2050,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -3 001-17 7880,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 001-17 7880,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 112-18 9820,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -18 982-29 1040,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 152-18 0220,00000,00000,0000
Zásoby 67 41167 4110,00000,00000,0000
Záväzky 118 911116 2050,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 2 1992 1200,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -3 152-18 0220,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,17480,64270,00000,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-16 9530,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-16 9530,00000,00000,0000