BK a SPOL., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172015201420132012
Aktíva 1 654 8071 654 8071 659 1750,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,071,071,070,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000760,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 14,2314,0913,260,00000,0000
Celkový dlh 1 546 1261 545 1661 542 8210,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 316-4 316-140,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 3164 316140,000,00000,0000
Čistý cash flow 0,0000-50,00140,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-2,00-8 4870,00000,0000
Čistý zisk -480,00-482,00-8 4870,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-6 23038 7120,00000,0000
Cudzie zdroje -108 681-109 641-116 3540,00000,0000
Daň z príjmov 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00001 2090,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00001 1230,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00001 2260,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00001 2090,00000,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00006,210,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00001 1630,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00001 1400,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-5 74938 7120,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-2,00-8 4870,00000,0000
EBITDA 0,00000,00009 0350,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00009 0350,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-240,000,00000,00000,0000
Finančná páka 15,2315,0914,260,00000,0000
Finančné účty 4 3164 316140,000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-2,005 2170,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,93420,93360,92970,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 645 4911 645 4911 635 0920,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 545 8591 544 8991 542 5540,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,0000484 2250,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000470 3010,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,000015 1830,00000,0000
Obežný majetok 1 654 8071 654 8071 643 2320,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,000032,520,00000,0000
Obrat zásob 0,00000,000058,790,00000,0000
Odpisy 0,00000,000013 7040,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,000013 7040,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00002,003 8180,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 402 9661 402 9660,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,00-482,005 2170,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,69990,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 535 5631 535 5631 518 8180,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,071,071,060,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00002 193-831,100,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93430,93370,92990,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 14,2314,0913,260,00000,0000
Pridaná hodnota 0,00000,00009 5920,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,91360,91360,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000170,760,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000170,760,00000,0000
Služby 0,00000,000010 8080,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 654 8071 654 8071 659 1750,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00003 1160,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000493 8170,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000493 8170,00000,0000
Účtovný cash flow 0,0000-50,00140,000,00000,0000
Vlastné imanie 108 681109 641116 3540,00000,0000
Všetky záväzky 1 546 1261 545 1661 542 8210,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-4 6690,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-4 6690,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,00-482,00-8 4870,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-6 23038 7120,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-2,00-8 4870,00000,0000
Zásoby 5 0005 0008 0000,00000,0000
Záväzky 1 546 1261 545 1661 542 8210,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 1 402 9661 402 9660,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-2,00-8 4870,00000,0000