MÝTO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 0,00001 163 9821 218 5371 429 0550,0000
Celkové tržby 0,000068 49232 0810,00000,0000
Celkový dlh 0,0000232 645289 722336 3010,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000513,00-1 3515 5140,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00001 1065 5683 0860,0000
Čistý cash flow 0,0000-4 4622 6063 0860,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00003 482-3 748-166 0970,0000
Čistý zisk 0,00002 522-4 228-167 7530,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-4 228-167 711-220 3260,0000
Cudzie zdroje 0,0000-931 337-928 815-1 092 7540,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00480,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000323,35690,34695,800,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000249,37532,40536,540,0000
Doba obratu aktív 0,00006 20313 86416 3860,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000323,35690,34695,800,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000011 1390,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00001 2273 2393 3080,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-3 748-166 970-217 4270,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00003 482-3 748-166 0970,0000
EBITDA 0,0000106 74145 15120 6540,0000
EBITDA marža 0,00001,561,410,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000106 74145 15120 6540,0000
Finančná páka 0,00001,251,311,310,0000
Finančné účty 0,00001 1065 5683 0860,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,8001-0,7622-0,76470,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,80010,76220,76470,0000
Hrubá marža 0,00000,84550,70600,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000103 66845 06228 7410,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00001 6194 2178 6000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,000060 67660 67660 6830,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000230 226284 705288 5140,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000012,470,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00001 6560,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000261,002 8990,0000
Náklady na predaný tovar 0,000010 5819 4319 4540,0000
Neobežný majetok 0,00001 102 2001 152 2931 365 2860,0000
Obežný majetok 0,000061 78266 24463 7690,0000
Obrat obežného majetku 0,00001,110,48430,49920,0000
Odpisy 0,0000100 18648 810194 8380,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000050 09324 405194 8380,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000050 09324 4050,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00003 07389,00205,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00008 2920,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00008 9538 9530,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000102 70844 58227 0850,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00002,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,57800,46400,11490,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,000046 79446 79446 7940,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000208,73-356,41-354,100,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00001,860,0000
Pridaná hodnota 0,000057 91122 65022 3790,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00002,186,4216,280,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00002,186,4216,280,0000
Služby 0,000010 3579 032766,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00001 163 9821 218 5371 429 0550,0000
Spotreba materiálu… 0,0000224,00399,008 6880,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00001 6194 2178 6000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000068 49232 08131 8330,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000068 49232 08131 8330,0000
Účtovný cash flow 0,0000-4 4622 6063 0860,0000
Úročený dlh 0,00001 6194 2178 6000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-100,300,0000
Vlastné imanie 0,0000931 337928 8151 092 7540,0000
Všetky záväzky 0,0000232 645289 722336 3010,0000
Výsledok hospodárenia 0,00006 555-3 659-174 1840,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00006 555-3 659-174 1840,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00002 522-4 228-167 7530,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-4 228-167 711-220 3260,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00003 482-3 748-167 7530,0000
Záväzky 0,0000232 645289 722336 3010,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00008 9538 9530,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00003 482-3 748-167 7530,0000
Zmena EBIT 0,0000-0,92900,02240,76390,0000