LESTECH, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 37 3900,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,52400,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,520,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 109 7870,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 1980,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 1980,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 2 1980,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -610,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -1 0020,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 4 7960,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 72 3970,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 5 8820,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -610,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA -338,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -338,000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -0,51650,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 2 1980,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,940,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,940,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -610,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,58810,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 9 3250,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 21 9900,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -0,86220,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 392,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 0860,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 25 8670,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 11 5230,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 272,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 0020,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 7 8250,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52400,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 32,940,00000,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,610,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,940,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,520,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -324,810,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -324,810,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 3900,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 1980,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -1,560,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -72 3970,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 109 7870,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -338,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -338,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 0020,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 7960,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 0020,00000,00000,00000,0000
Záväzky 109 7870,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 0020,00000,00000,00000,0000