CRYSTAL BELA a.s. v konkurze

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162010
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00000,0000
Celkový dlh 3 157 6690,0000
Čistý cash flow -14 9790,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 7570,0000
Čistý zisk -3 7570,0000
Čistý zisk v minulom roku 57 8250,0000
Cudzie zdroje 3 157 6690,0000
EBIT v minulom roku 57 8250,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 7570,0000
EBITDA -3 7380,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 7380,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 7570,0000
Krátkodobé záväzky 3 157 6690,0000
Náklady na predaný tovar 1 2060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 19,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 154 9850,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 7570,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -210,810,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00000,0000
Pridaná hodnota -1 2060,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -844,750,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -844,750,0000
Služby 1 2060,0000
Účtovný cash flow -14 9790,0000
Vlastné imanie -3 157 6690,0000
Všetky záväzky 3 157 6690,0000
Výsledok hospodárenia -3 7380,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 7380,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 7570,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 57 8250,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 7570,0000
Záväzky 3 157 6690,0000
Záväzky z obchodného styku 3 154 9850,0000
Zisk pred zdanením -3 7570,0000