Metalservis, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142012
Aktíva 200 4240,0000
Bankové úvery 272 9200,0000
Bežné bankové úvery 272 9200,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,800,0000
Celkový dlh 450 7060,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 199 7940,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 73 1260,0000
Čistý cash flow 73 1260,0000
Cudzie zdroje 250 2820,0000
Finančná páka -0,80080,0000
Finančné účty 73 1260,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,250,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,250,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,88700,0000
Krátkodobé pohľadávky 46 4380,0000
Krátkodobé záväzky 177 7860,0000
Obežný majetok 200 4240,0000
Pohľadávky z obchodného styku 46 4380,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,420,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,360,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,250,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,800,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 200 4240,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 272 9200,0000
Účtovný cash flow 73 1260,0000
Úročený dlh 272 9200,0000
Vlastné imanie -250 2820,0000
Všetky záväzky 450 7060,0000
Zásoby 80 8600,0000
Záväzky 450 7060,0000