TIZ IMPLEMENTS SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 24 83524 4340,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,181,240,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,574,160,00000,00000,0000
Celkový dlh 21 05719 6970,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -914,00-394,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 914,00394,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 914,00394,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -480,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-202,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -3 778-4 7370,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-202,000,00000,00000,0000
Finančná páka 6,575,160,00000,00000,0000
Finančné účty 914,00394,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,84790,80610,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 23 92124 0400,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 21 05719 6970,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 15 3700,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 24 83524 4340,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,000,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 22 81322 8130,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,181,240,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,13-12,020,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84790,80610,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,574,160,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,67370,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 83524 4340,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 914,00394,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 3 7784 7370,00000,00000,0000
Všetky záväzky 21 05719 6970,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-202,000,00000,00000,0000
Záväzky 21 05719 6970,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 15 3700,00000,00000,00000,0000