HOFMANN SLOVAKIA, s.r.o. "v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 1 5671 4310,00000,00000,0000
Bankové úvery 136,000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,65870,81170,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 136,000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,93-5,310,00000,00000,0000
Celkový dlh 2 3791 7630,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 487,00487,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000-136,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,0000-136,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-60,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -480,00-81,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -81,00-75,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 812,00332,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -60,00-70,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-60,000,00000,00000,0000
Finančná páka -1,93-4,310,00000,00000,0000
Finančné účty 0,0000-136,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,51820,23200,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5182-0,23200,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-60,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,210,98670,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 351,00351,000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 5671 5670,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 8921 4120,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 723,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,000021,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 21,005,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 1 5671 4310,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000060,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,00-81,000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,48-4,260,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0000-3,160,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 5671 5670,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,65870,81170,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-2,440,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-6,480,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,521,230,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,93-5,310,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,59110,24400,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 5671 4310,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 487,00351,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,0000-136,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 487,00351,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-2,860,00000,00000,0000
Vlastné imanie -812,00-332,000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 2 3791 7630,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,00-81,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -81,00-75,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-81,000,00000,00000,0000
Záväzky 2 3791 7630,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 723,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-81,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00000,85710,00000,00000,0000