LAURA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 8 68516 24317 5720,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,15400,29460,50720,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000090,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0675-0,13630,95060,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-1,165,190,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,57-2,20-3,390,00000,0000
Celkové tržby 2 4026 2840,00000,00000,0000
Celkový dlh 23 93029 83424 9360,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 23 02726 31016 3410,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,6886-0,43790,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 903,001 9327 0000,00000,0000
Čistý cash flow -1 029-1 8537 0000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 654-1 792-4 8840,00000,0000
Čistý zisk -1 654-2 752-4 8840,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -2 752-3 475-857,000,00000,0000
Cudzie zdroje 15 24513 5917 3640,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 190418,6257,500,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 190418,6257,500,00000,0000
Doba obratu aktív 3 716991,92872,500,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 1 190418,6257,500,00000,0000
Doba obratu zásob 0,00000,17741 1450,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000141,24127,430,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000097,2266,980,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000027,590,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 792-2 515-857,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 654-1 792-4 8840,00000,0000
EBITDA 990,00578,00-4 6900,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 990,00578,00-4 6900,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,53570,00000,00000,0000
Finančná páka -0,5697-1,20-2,390,00000,0000
Finančné účty 903,001 9327 0000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,760,83670,41910,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,76-0,8367-0,41910,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 088480,00-4 8370,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 23 93028 24223 3410,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 7806 8551 1580,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,00001 5921 3490,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 0136 6563 8640,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00004 1141 3630,00000,0000
Neobežný majetok 5 0007 4545 0490,00000,0000
Obežný majetok 3 6858 78912 4330,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,17060,80191,460,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,23150,68010,59120,00000,0000
Obrat zásob 0,00002 0570,31880,00000,0000
Odpisy 2 6442 27249,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 3221 13649,000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 3221 1360,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000098,00147,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000311,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 990,00-480,00-4 8350,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-0,16500,90240,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,0605-0,298971,160,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,21-0,31000,95230,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 7806 8551 1580,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -14,82-7,331,050,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 2,761,741,330,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,761,841,420,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,57-2,20-3,390,00000,0000
Pridaná hodnota -160,00-679,003 4870,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,10850,20250,66320,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 24,1751,62-5,320,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 24,1751,62-5,320,00000,0000
Služby 423,00759,00532,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 68516 24317 5720,00000,0000
Spotreba materiálu… 590,001 7831 9690,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 23 93028 24223 3410,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 4025 9777 3510,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 5490,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00004 9046 1700,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 853,001 0731 1810,00000,0000
Účtovný cash flow -1 029-1 8537 0000,00000,0000
Úročený dlh 23 93028 24223 3410,00000,0000
Vlastné imanie -15 245-13 591-7 3640,00000,0000
Všetky záväzky 23 93029 83424 9360,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 654-1 694-4 7390,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 654-1 694-4 7390,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 654-2 752-4 8840,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 752-3 475-857,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 654-1 792-4 8840,00000,0000
Zásoby 2,002,004 2750,00000,0000
Záväzky 23 93029 83424 9360,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,0000311,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 654-1 792-4 8840,00000,0000
Zmena EBIT 0,92300,71255,700,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 5490,00000,00000,00000,0000