REO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 1 8101 8101 8100,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,45-1,450,00000,0000
Celkový dlh 0,00005 8095 8090,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 810-1 810-1 8100,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 8101 8101 8100,00000,0000
Čistý cash flow 1 8101 8101 8100,00000,0000
Cudzie zdroje 3 9993 9993 9990,00000,0000
Finančné účty 1 8101 8101 8100,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,212,212,210,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,21-2,21-2,210,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,213,213,210,00000,0000
Krátkodobé záväzky 5 8095 8095 8090,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 1950,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 1 8101 8101 8100,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,212,212,210,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00003,213,210,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,45-1,450,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 8101 8101 8100,00000,0000
Účtovný cash flow 1 8101 8101 8100,00000,0000
Vlastné imanie -3 999-3 999-3 9990,00000,0000
Všetky záväzky 0,00005 8095 8090,00000,0000
Záväzky 0,00005 8095 8090,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 1 1950,00000,00000,00000,0000