L y n n e, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 5 5795 5796 0596 5390,0000
Bežná likvidita III. stupeň 17,1717,1718,64-42,190,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,09140,0837-0,92260,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-1,0000-1,00000,00000,0000
Celkový dlh 325,00325,00325,00-155,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 371-5 371-5 851-6 3310,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 2165 2165 6966 1760,0000
Čistý cash flow 0,0000-480,00-480,006 1760,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,0000-557,000,0000
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,00-557,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,00-480,0066,000,0000
Cudzie zdroje -5 254-5 254-5 734-6 6940,0000
Daň z príjmov 0,0000480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,0000118,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,0000-557,000,0000
EBITDA 0,00000,00000,0000-489,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,0000-489,000,0000
Finančná páka 1,061,061,060,97680,0000
Finančné účty 5 2165 2165 6966 1760,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9417-0,9417-0,9464-1,020,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94170,94170,94641,020,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,0000-557,000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci -155,00-155,00-155,00-155,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 363,00363,00363,00363,000,0000
Krátkodobé záväzky 480,00480,00480,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000052,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,000031,000,0000
Obežný majetok 5 5795 5796 0596 5390,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,000068,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,00-557,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,93490,93490,94010,94450,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-1,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 17,1717,1718,64-42,190,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,000010,9511,95-1,080,0000
Pridaná hodnota 0,00000,00000,0000-31,000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 16,0516,0517,53-39,850,0000
Služby 0,00000,00000,000031,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 5795 5796 0596 5390,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -155,00-155,00-155,00-155,000,0000
Účtovný cash flow 0,0000-480,00-480,006 1760,0000
Úročený dlh -155,00-155,00-155,00-155,000,0000
Vlastné imanie 5 2545 2545 7346 6940,0000
Všetky záväzky 325,00325,00325,00-155,000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,0000-489,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,0000-489,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,00-557,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,00-480,0066,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,0000-557,000,0000
Záväzky 325,00325,00325,00-155,000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,0000-557,000,0000
Zmena EBIT 0,00000,00000,0000-4,720,0000