Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. v skratke GE.NE.S. a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 750 9661 001 499681 497835 881912 008
Aktivácia 2 6311 6993 09230 25037 565
Bankové úvery 0,00000,0000495 261484 553494 393
Bežná likvidita III. stupeň 4,792,570,37940,46660,4239
Bežné bankové úvery 0,00000,0000495 261484 553494 393
Časové rozlíšenie aktív 624,001 217506,00535,00814,00
Časové rozlíšenie pasív 0,0000559,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4285-0,75300,00210,0042-0,0654
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,902,09-0,0008-0,00240,0056
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,15260,383712,165,6727,04
Celkové tržby 1 502 8292 489 2271 161 3701 421 0451 623 802
Celkový dlh 99 449277 539629 696710 530879 480
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -267 677-546 874493 078482 261491 571
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 267 677546 8742 1832 2922 822
Čistý cash flow -279 197544 691-109,00-530,002 128
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -71 883808 281-212 990-99 866212,00
Čistý zisk -71 883671 599-221 550-108 400-8 315
Čistý zisk v minulom roku 671 599-221 550-108 400-8 3153 368
Cudzie zdroje -651 517-723 401-51 801-125 351-32 528
Daň z príjmov 0,0000132 6762 8802 8802 886
Daň z príjmov v minulom roku 132 6762 8802 8802 8862 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000132 6762 8802 8802 886
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000056,00768,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,2527,5432,0137,6040,74
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,9927,5329,8131,9037,90
Doba obratu aktív 191,30241,77206,65219,03225,93
Doba obratu pohľadávok 22,2527,5432,0137,6140,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,5063,0539,5758,6693,76
EBIT v minulom roku 808 281-212 990-99 866212,0012 617
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -71 883808 281-212 990-99 866212,00
EBITDA 18 437-92 923-90 07527 07356 649
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 437-92 923-90 07527 07356 649
Efektívna daňová sadzba 0,00000,1650-0,0132-0,0273-0,5316
Finančná páka 1,151,3813,166,6728,04
Finančné účty 267 677546 8742 1832 2922 822
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8676-0,7223-0,0760-0,1500-0,0357
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86760,72230,07600,15000,0357
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 35 5712 058 519-86 37226 778207 168
Krátkodobé pohľadávky 87 335114 079105 549143 495164 452
Krátkodobé záväzky 96 184261 186130 501223 879378 479
Krytie dlhovej služby 0,0000-20,36-15,864,7910,04
Materiál 39 9184 68420 42125 74839 750
Nákladové úroky 0,00004 0065 6805 6545 641
Nákladové úroky v minulom roku 4 0065 6805 6545 6416 369
Náklady na predaný tovar 745 593964 524741 452795 201972 853
Neobežný majetok 290 449328 129444 089505 238541 247
Obežný majetok 459 893672 153236 902330 108369 947
Obrat aktív 1,911,511,771,671,62
Obrat neobežného majetku 4,934,612,712,762,72
Obrat obežného majetku 3,122,255,084,223,98
Odpisy 98 720107 964123 644126 452125 528
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 49 36053 98261 82263 22662 764
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 49 36053 98261 82263 22662 764
Osobné náklady 693 642652 564575 338565 970575 573
Ostatné náklady na finančnú činnosť 318,00468,00816,00641,001 135
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000014,001,000012,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 40 73361 85384 663173 163321 216
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 837779 563-97 90618 052117 213
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,11030,9284-0,4050-0,1777-0,0158
Podiel EBIT k aktívam -0,09570,8071-0,3125-0,11950,0002
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,09570,8075-0,3125-0,11950,0002
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,10981,09-0,3866-0,16320,0004
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,35640,54610,00320,00270,0031
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,011,191,240,94681,15
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,99080,83890,80341,060,8697
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,86740,71980,66130,86330,7140
Pohľadávky z obchodného styku 82 386114 02998 304121 741153 004
Pohotová likvidita II. stupeň 3,702,530,17300,20650,1926
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,33-1,33475,24236,51-15,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000135,97-0,0192-0,09370,3772
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,72670,57970,5421
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,13240,27710,92400,85000,9643
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,15260,383712,165,6727,04
Pridaná hodnota 687 284547 431462 249597 766500 551
Primárna platobná neschopnosť 0,49440,54240,86121,422,10
Rentabilita aktív, ROA -0,09570,6706-0,3251-0,1297-0,0091
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,11030,9284-4,28-0,8648-0,2556
Rýchla likvidita I. stupeň 2,782,090,00350,00320,0032
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,39-2,99-6,9926,2415,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,39-2,99-6,9926,2415,53
Služby 104 448168 308149 035264 774262 219
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 750 9661 001 499681 497835 881912 008
Spotreba materiálu… 702 223695 683545 739557 039693 954
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000495 261484 553494 393
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 2 6310,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 441 6032 587 9031 205 9601 393 1341 549 231
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 7261 075 9482 259167,0075 827
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 432 8771 511 9551 203 7011 392 9671 473 404
Účtovný cash flow -279 197544 691-109,00-530,002 128
Úročený dlh 0,00000,0000495 261484 553494 393
Úrokové krytie 0,0000201,77-37,50-17,660,0376
Vlastné imanie 651 517723 40151 801125 35132 528
Všetky záväzky 99 449277 539629 696710 530879 480
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000559,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -71 557808 787-212 144-99 2121 410
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -71 557808 787-212 144-99 2121 410
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -71 883671 599-221 550-108 400-8 315
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 671 599-221 550-108 400-8 3153 368
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -71 883804 275-218 670-105 520-5 429
Zásoby 104 88111 200129 170184 265201 905
Záväzky 99 449277 539629 696710 530879 480
Záväzky z obchodného styku 40 73361 85384 663173 163321 216
Zisk pred zdanením -71 883804 275-218 670-105 520-5 429
Zmena EBIT -0,0889-3,792,13-471,070,0168
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 58 447-102 232-49 770-3 638-54 245
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 58 447-102 232-49 770-3 638-54 245
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000066 274684,000,00005 538
Účtovné závierky