EKO-TRADE-SERVIS, s.r.o. "v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 15 72415 72415 72415 72415 724
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,32-1,32-1,32-1,32-1,32
Celkový dlh 65 43065 43065 43065 43065 430
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 63 00463 00463 00463 00463 004
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000-479,00
Cudzie zdroje 49 70649 70649 70649 70649 706
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000-479,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,163,163,163,163,16
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,16-3,16-3,16-3,16-3,16
Krátkodobé finančné výpomoci 63 00463 00463 00463 00463 004
Krátkodobé pohľadávky 15 72415 72415 72415 72415 724
Krátkodobé záväzky 2 2472 2472 2472 2472 247
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 376,00376,00376,000,00000,0000
Obežný majetok 15 72415 72415 72415 72415 724
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000376,000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 15 05515 05515 05515 05515 055
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 4,014,014,014,014,01
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,164,164,164,164,16
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,32-1,32-1,32-1,32-1,32
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 72415 72415 72415 72415 724
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 63 00463 00463 00463 00463 004
Úročený dlh 63 00463 00463 00463 00463 004
Vlastné imanie -49 706-49 706-49 706-49 706-49 706
Všetky záväzky 65 43065 43065 43065 43065 430
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000-479,00
Záväzky 65 43065 43065 43065 43065 430
Záväzky z obchodného styku 376,00376,00376,00376,000,0000