MINERÁLNE ZMESI, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 18 13718 13718 13718 1370,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,25-1,25-1,25-1,250,0000
Celkový dlh 91 63091 63091 63091 6300,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 24,0024,0024,0024,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -24,00-24,00-24,00-24,000,0000
Cudzie zdroje 73 49373 49373 49373 4930,0000
Finančné účty -24,00-24,00-24,00-24,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,054,054,054,050,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,05-4,05-4,05-4,050,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 5,055,055,055,050,0000
Krátkodobé pohľadávky 237,00237,00237,00237,000,0000
Krátkodobé záväzky 91 63091 63091 63091 6300,0000
Neobežný majetok 17 92417 92417 92417 9240,0000
Obežný majetok 213,00213,00213,00213,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 1042 1042 1042 1040,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,055,055,055,050,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,25-1,25-1,25-1,250,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 13718 13718 13718 1370,0000
Vlastné imanie -73 493-73 493-73 493-73 4930,0000
Všetky záväzky 91 63091 63091 63091 6300,0000
Záväzky 91 63091 63091 63091 6300,0000
Záväzky z obchodného styku 2 1042 1042 1042 1040,0000