LESTOMPA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 23 14610 88015 2870,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000145,000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000020,000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,29881,300,00270,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,65-1,28-1,230,00000,0000
Celkové tržby 53 25198 6260,00000,00000,0000
Celkový dlh 58 59649 71182 1850,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 41 99240 758-213,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 8205 054213,000,00000,0000
Čistý cash flow 3 8205 054213,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 3412 156-8 8350,00000,0000
Čistý zisk 3 381-1 095-9 6650,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 0959 900-17 3460,00000,0000
Cudzie zdroje 35 45038 83166 9180,00000,0000
Daň z príjmov 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00999,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 132,2130,2420,470,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 97,8031,2420,060,00000,0000
Doba obratu aktív 158,6556,8327,250,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 132,2130,2420,470,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000144,810,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 87,6320,36140,590,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 15611 327-16 0590,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 3412 156-8 8350,00000,0000
EBITDA 4 7142 4641 0040,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 7142 4641 0040,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,2211-7,110,00000,00000,0000
Finančná páka -0,6529-0,2802-0,22840,00000,0000
Finančné účty 3 8205 054213,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,533,574,380,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,53-3,57-4,380,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 3412 156-700,000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,55230,35845,160,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 45 81245 8120,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 19 2895 78911 4860,00000,0000
Krátkodobé záväzky 12 7843 89978 8770,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 9 428530,000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00001,081,210,00000,0000
Nákladové úroky 0,00002 291830,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 291428,001 2870,00000,0000
Náklady na predaný tovar 47 84593 419198 8150,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000053 1850,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,00003 4430,00000,0000
Obežný majetok 23 14610 88011 6990,00000,0000
Obrat aktív 2,306,4213,400,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,000059,480,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,306,4217,500,00000,0000
Odpisy 0,00000,00008 1360,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00008 1360,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 373,00308,001 7040,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 381-1 095-1 5290,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,18750,1982-0,57790,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,18750,1982-0,57870,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,73290,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 14 2695 98211 2550,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,287,68314,170,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00002,210,25660,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,984,210,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,534,575,380,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,65-1,28-1,230,00000,0000
Pridaná hodnota 5 406-23 5365 9630,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,66070,08860,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,1461-0,1006-0,63220,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,4320,1781,860,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,4320,1781,860,00000,0000
Služby 46 17790 491140 1010,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 14610 88015 2870,00000,0000
Spotreba materiálu… 1 6682 9285 5290,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 45 81245 8120,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 53 25169 883204 7780,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 53 2510,000057 2420,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000069 883147 5360,00000,0000
Účtovný cash flow 3 8205 054213,000,00000,0000
Úročený dlh 45 81245 8120,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,9411-10,640,00000,0000
Vlastné imanie -35 450-38 831-66 9180,00000,0000
Všetky záväzky 58 59649 71182 1850,00000,0000
Výsledok hospodárenia 4 7142 464-7 1320,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 7142 464-7 1320,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 381-1 095-9 6650,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 0959 900-17 3460,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 341-135,00-9 6650,00000,0000
Zásoby 37,0037,000,00000,00000,0000
Záväzky 58 59649 71182 1850,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 9 428530,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 4 341-135,00-9 6650,00000,0000
Zmena EBIT 2,010,19030,55020,00000,0000