ALGATOUR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 785,008 1718 7508 71928 544
Časové rozlíšenie aktív 10,0010,0011,0048,0023,00
Časové rozlíšenie pasív 19 27322 67916 4599 7721 299
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,8957-0,9182-0,9557-0,9937-1,20
Celkové tržby 8 9432 194800,00341,000,0000
Celkový dlh 158 720162 790166 144165 202161 886
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 016105,00-824,00-592,001 008
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0101-1,57-9,50-79,450,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 105,001 0161 9451 713114,00
Čistý cash flow -911,00-929,00232,00541,00114,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 90,00-2 485-6 638-26 134126,00
Čistý zisk 90,00-3 445-7 598-27 094-107,00
Čistý zisk v minulom roku -3 445-7 598-27 094-4 521-1 714
Cudzie zdroje 177 208177 298173 853166 255134 641
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00009 108
EBIT v minulom roku -2 485-6 638-26 134-3 561-838,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 90,00-2 485-6 638-26 134126,00
EBITDA 10 365-2 387-4 67516 930-5 086
EBITDA marža 1,16-1,09-5,8449,650,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 365-2 387-4 67516 930-5 086
Finančné účty 105,001 0161 9451 713114,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 225,7421,7019,8719,074,72
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -225,74-21,70-19,87-19,07-4,72
Hrubá marža -0,3011-1,74-6,75-12,450,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 288-2 485-4 75816 852-6 031
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 200,4219,7518,8318,795,62
Krátkodobé finančné výpomoci 1 1211 1211 1211 1211 122
Krátkodobé pohľadávky 670,002 0461 695918,00875,00
Krátkodobé záväzky 157 328161 398164 752163 810160 493
Krytie dlhovej služby 0,5378-0,1053-0,28401,73-3,32
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000233,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000876,00
Náklady na predaný tovar 2 6933 8205 3974 2456 432
Neobežný majetok 0,00005 0995 0996 04027 532
Obežný majetok 775,003 0623 6402 631989,00
Odpisy 10 1980,00001 88042 9860,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 0990,0000940,0021 4930,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 0990,0000940,0021 4930,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 77,0098,0083,0078,00945,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 42,0048,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 288-3 445-5 71815 892-107,00
Podiel EBIT k aktívam 0,1147-0,3041-0,7586-3,000,0044
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,00490,17130,861124,820,0046
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,1019-0,42340,29001,590,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,26410,0000-2,87-0,09880,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00001 200600,000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -194,52-190,85749,37307,311 181
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,430,13720,12810,12860,0393
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 202,1919,9218,9918,955,67
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,8957-0,9182-0,9557-0,9937-1,20
Pridaná hodnota -2 693-3 820-5 397-4 245-6 432
Rentabilita aktív, ROA 0,1147-0,4216-0,8683-3,11-0,0037
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 15,31-68,20-35,549,76-31,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 15,31-68,20-35,549,76-31,83
Služby 947,002 1122 7781 7944 008
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 785,008 1718 7508 71928 544
Spotreba materiálu… 1 7461 7082 6192 4512 424
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 1211 1211 1211 1211 122
Účtovný cash flow -911,00-929,00232,00541,00114,00
Úročený dlh 1 1211 1211 1211 1211 122
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00000,5408
Vlastné imanie -177 208-177 298-173 853-166 255-134 641
Všetky záväzky 158 720162 790166 144165 202161 886
Výnosy budúcich období krátkodobé 19 27322 67916 4599 7721 299
Výsledok hospodárenia 167,00-2 387-6 555-26 056-7 685
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 167,00-2 387-6 555-26 056-7 685
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 90,00-3 445-7 598-27 094-107,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 445-7 598-27 094-4 521-1 714
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 90,00-2 485-6 638-26 134-107,00
Záväzky 158 720162 790166 144165 202161 886
Záväzky z obchodného styku 42,0048,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 90,00-2 485-6 638-26 134-107,00
Zmena EBIT -0,03620,37440,25407,34-0,1504
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00002 599