SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 465 6034 502 2634 502 2634 502 3334 874 918
Bežná likvidita III. stupeň 1,381,381,381,381,35
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,962,982,983,013,18
Celkové tržby 4 502 0640,000013 3550,0000310 485
Celkový dlh 3 337 3803 372 3963 369 9853 380 9383 707 904
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -200,00-200,00-200,00-200,00-274,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,00040,00000,81480,0000-0,0072
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 200,00200,00200,00200,00274,00
Čistý cash flow 200,00200,00200,00200,00274,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -459,00-241,0013 041-43 299647,00
Čistý zisk -1 643-2 41110 882-45 619-2 241
Čistý zisk v minulom roku -2 41110 882-45 619-2 241-11 985
Cudzie zdroje -1 128 223-1 129 867-1 132 278-1 121 395-1 167 014
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,00005 731
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00005 731
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,00005 731
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,00005 731
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,00004 232
EBIT v minulom roku -241,0013 041-43 299647,00-8 654
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -459,00-241,0013 041-43 299647,00
EBITDA -459,00-241,0013 042-43 1821 293
EBITDA marža -0,00010,00000,97660,00000,0042
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -459,00-241,0013 042-43 1821 293
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,66160,0811-0,0215-0,7494
Finančná páka 3,963,983,984,014,18
Finančné účty 200,00200,00200,00200,00274,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -459,00-241,0013 042-43 2991 189
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,72320,72510,72460,72700,7385
Krátkodobé pohľadávky 4 465 4034 502 0634 502 0634 502 1334 874 644
Krátkodobé záväzky 3 229 6223 264 6383 262 2273 273 1803 600 146
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 446 0842 481 7842 481 7842 495 1392 864 956
Krytie dlhovej služby -0,3877-0,199210,88-31,750,6706
Nákladové úroky 1 1841 2101 1991 3601 928
Nákladové úroky v minulom roku 1 2101 1991 3601 9282 371
Náklady na predaný tovar 0,00000,000070,00420,00308 892
Obežný majetok 4 465 6034 502 2634 502 2634 502 3334 874 918
Odpisy 0,00000,00000,00000,0000542,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,0000542,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,0000117,00104,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 643-2 41110 882-45 619-1 699
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,00002,94
Pohľadávky z obchodného styku 4 465 4034 502 0634 502 0634 502 0634 874 644
Pohotová likvidita II. stupeň 1,381,381,381,381,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5 641-5 649-5 661-5 607-4 259
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74740,74900,74850,75090,7606
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,962,982,983,013,18
Pridaná hodnota 0,00000,0000-70,00-420,001 593
Primárna platobná neschopnosť 0,54780,55130,55130,55420,5877
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7 271-13 993258,39-78,302 868
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7 271-13 993258,39-78,302 868
Služby 0,00000,000070,00420,00308 875
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 465 6034 502 2634 502 2634 502 3334 874 918
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,000017,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,0000310 485
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,0000310 485
Účtovný cash flow 200,00200,00200,00200,00274,00
Úrokové krytie -0,3877-0,199210,88-31,840,3356
Vlastné imanie 1 128 2231 129 8671 132 2781 121 3951 167 014
Všetky záväzky 3 337 3803 372 3963 369 9853 380 9383 707 904
Výsledok hospodárenia -459,00-241,0013 042-43 182751,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -459,00-241,0013 042-43 182751,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 643-2 41110 882-45 619-2 241
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 41110 882-45 619-2 241-11 985
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 643-1 45111 842-44 659-1 281
Záväzky 3 337 3803 372 3963 369 9853 380 9383 707 904
Záväzky z obchodného styku 2 446 0842 481 7842 481 7842 495 1392 864 956
Zisk pred zdanením -1 643-1 45111 842-44 659-1 281
Zmena EBIT 1,90-0,0185-0,3012-66,92-0,0748