USAL Slovakia - zhodnocovanie nehnuteľnosti - leasing a účastinná spoločnosť, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620142013
Aktíva 497 241495 633469 314571 4830,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00110,10870,00211,760,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,99-2,04-2,06-3,180,0000
Celkové tržby 0,00009 0000,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 000 803973 667912 503834 0410,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -215,00-18 118-274,00-14 5600,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-3,870,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 215,0018 118274,0014 5600,0000
Čistý cash flow 215,0018 118274,0014 5600,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -11 559-24 220-1 121-3 3110,0000
Čistý zisk -25 528-34 845-13 517-19 8840,0000
Čistý zisk v minulom roku -34 845-13 517-137 938-3 4710,0000
Cudzie zdroje 503 562478 034443 189262 5580,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000033 7480,0000
EBIT v minulom roku -24 220-1 121-125 147-3 4710,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -11 559-24 220-1 121-3 3110,0000
EBITDA -9 089-23 014-1 076-981,000,0000
EBITDA marža 0,0000-2,560,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -9 089-23 014-1 076-981,000,0000
Finančná páka -0,9874-1,04-1,06-2,180,0000
Finančné účty 215,0018 118274,0014 5600,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,010,96450,94430,45940,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,01-0,9645-0,9443-0,45940,0000
Hrubá marža 0,0000-2,470,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -11 559-5 099-1 121-3 0740,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00001 9460,0000123 5420,0000
Krátkodobé záväzky 197 726184 549133 05078 3150,0000
Krytie dlhovej služby -0,6507-2,38-0,0941-0,05920,0000
Nákladové úroky 13 9699 66511 43616 5730,0000
Nákladové úroky v minulom roku 9 66511 43611 8310,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 95622 271947,00847,000,0000
Neobežný majetok 497 026475 569469 040433 3810,0000
Obežný majetok 215,0020 064274,00138 1020,0000
Odpisy 0,00000,00000,0000232,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000232,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 47085,0045,002 0930,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -25 528-34 845-13 517-19 6520,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00002,010,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-1,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,0000-3,650,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,000092 0770,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00110,10870,00211,760,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2 34226,381 61718,030,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,01541,870,02400,87850,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,011,961,941,460,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,99-2,04-2,06-3,180,0000
Pridaná hodnota -3 956-22 271-947,00-847,000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -110,11-42,31-848,05-850,190,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -110,11-42,31-848,05-850,190,0000
Služby 3 95422 114947,00847,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 497 241495 633469 314571 4830,0000
Spotreba materiálu… 2,00157,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00009 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00009 0000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 215,0018 118274,0014 5600,0000
Úrokové krytie -0,8275-2,51-0,0980-0,19980,0000
Vlastné imanie -503 562-478 034-443 189-262 5580,0000
Všetky záväzky 1 000 803973 667912 503834 0410,0000
Výsledok hospodárenia -9 089-24 135-1 076-1 2130,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 089-24 135-1 076-1 2130,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -25 528-34 845-13 517-19 8840,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -34 845-13 517-137 938-3 4710,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -25 528-33 885-12 557-19 8790,0000
Záväzky 1 000 803973 667912 503834 0410,0000
Zisk pred zdanením -25 528-33 885-12 557-19 8790,0000
Zmena EBIT 0,477321,610,00900,95390,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000010 1210,00000,00000,0000