A - BUILD, spoločnosť s ručením obmedzeným

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 464 874331 7620,00000,00000,0000
Bankové úvery 8 10013 2000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,411,890,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 707,00107,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 57 6020,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,44731,240,00000,00000,0000
Celkové tržby 1 300 245441 8820,00000,00000,0000
Celkový dlh 125 871183 4750,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 055-1 7850,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 15514 9850,00000,00000,0000
Čistý cash flow 10 170-25 7980,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 172 307164 2160,00000,00000,0000
Čistý zisk 133 114126 7680,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 126 7681 0410,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -281 401-148 2870,00000,00000,0000
Daň z príjmov 38 19135 7570,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 35 757311,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 38 19135 7570,00000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 8 10013 2000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 8 10013 2000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,8349,880,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,4349,600,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 130,52274,080,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 18,8349,880,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 1 5330,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 547,300,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 32,68139,590,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 269,590,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 164 2162 3360,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 172 307164 2160,00000,00000,0000
EBITDA 186 499197 4710,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 186 499197 4710,00000,00000,0000
Finančná páka 1,652,240,00000,00000,0000
Finančné účty 25 15514 9850,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6053-0,44700,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60530,44700,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 185 838196 4960,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,25040,50930,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 67 07260 3780,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 116 384168 9700,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 186,13116,780,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 0021 6910,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 691984,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 099 856238 2840,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 77 6180,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 46 01912 3270,00000,00000,0000
Obežný majetok 418 148319 3280,00000,00000,0000
Obrat aktív 2,801,330,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 28,2535,840,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,111,380,00000,00000,0000
Odpisy 13 38632 2820,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 69316 1410,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 69316 1410,00000,00000,0000
Osobné náklady 18 23019 2380,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 961,00975,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 57 32838 5570,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 146 500159 0500,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,45980,78500,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,59231,010,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,580,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 10,9810,580,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 6,333,950,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 54 94560 0360,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,53410,44660,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -27,675,750,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 10,15-15,260,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,27080,55300,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,44731,240,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 200 210203 5380,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,040,64220,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,47300,85490,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,67490,92910,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,67490,92910,00000,00000,0000
Služby 505 62274 3670,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 464 874331 7620,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 516 616163 9170,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 10013 2000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 300 216441 8220,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 150,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 96 561106 7460,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 203 505335 0760,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 10 170-25 7980,00000,00000,0000
Úročený dlh 8 10013 2000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 171,9697,110,00000,00000,0000
Vlastné imanie 281 401148 2870,00000,00000,0000
Všetky záväzky 125 871183 4750,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 173 263165 1890,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 173 263165 1890,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 133 114126 7680,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 126 7681 0410,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 171 305162 5250,00000,00000,0000
Zásoby 325 921243 9650,00000,00000,0000
Záväzky 125 871183 4750,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 57 32838 5570,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 171 305162 5250,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,0570,300,00000,00000,0000
Prehľad našich účtovných závierok
Riadna závierka pre obdobie od 2015-01 do 2015-12

Úč POD

Riadna závierka pre obdobie od 2014-01 do 2014-12

Úč POD

Riadna závierka pre obdobie od 2012-01 do 2012-12

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2010-01-01 do 2010-12-31

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2009-01-01 do 2009-12-31

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Súvaha Úč POD 1-01