A & A s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 258 109258 109258 109258 109258 109
Bežná likvidita III. stupeň 64,3384,5784,57100,35123,38
Celkový dlh 4 0123 0523 0522 5722 092
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -66,00-66,00-66,00-66,00-66,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 66,0066,0066,0066,0066,00
Čistý cash flow 0,00000,00000,00000,000066,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,00000,0000-2,00
Čistý zisk 0,00000,00000,00000,0000-2,00
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000-14,00
Cudzie zdroje -11 691-255 057-255 057-255 537-256 017
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000381 790
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000-14,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,00000,0000-2,00
EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-2,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,00000,0000-2,00
Finančná páka 22,081,011,011,011,01
Finančné účty 66,0066,0066,0066,0066,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0453-0,9882-0,9882-0,9900-0,9919
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,04530,98820,98820,99000,9919
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-2,00
Krátkodobé pohľadávky 258 043258 043258 043258 043258 043
Krátkodobé záväzky 4 0123 0523 0522 5722 092
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00000,00002,00
Obežný majetok 258 109258 109258 109258 109258 109
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 0922 0922 0922 0920,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-2,00
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Pohľadávky z obchodného styku 258 043258 043258 043258 043258 043
Pohotová likvidita II. stupeň 64,3384,5784,57100,35123,38
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000-3 879
Pridaná hodnota 0,00000,00000,00000,0000-2,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-1 046
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-1 046
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 703258 109258 109258 109258 109
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,00002,00
Účtovný cash flow 0,00000,00000,00000,000066,00
Vlastné imanie 11 691255 057255 057255 537256 017
Všetky záväzky 4 0123 0523 0522 5722 092
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,00000,0000-2,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-2,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,00000,00000,0000-2,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000-14,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000-2,00
Záväzky 4 0123 0523 0522 5722 092
Záväzky z obchodného styku 2 0922 0922 0922 0920,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000-2,00

Činnosti firmy
Tlmočnícke služby.
Poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom.
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Rozmnožovanie nahratých nosičov a dát so súhlasom autora.
Prevádzkovanie databanky a činnosti súvisiace s databázami.
Vedenie účtovníctva.
Poskytovanie dispečérskych služieb
Prieskum trhu a verejnej mienky.
Prenájom hnuteľných vecí
Organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií
Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti spracovania dát a informačných..
Baliace služby
Donášková služba
Sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy a výroby v rozsahu voľnej živnosti
Faktoring a forfaiting.
Poskytovanie lízingu.
Vydávanie periodických a neperiodických publikácií
Reklamná propagačná a inzertná činnosť.
Činnosť organizačných a účtovných poradcov
Zásielkový predaj.
Automatizované spracovanie dát
Poskytovanie informačných služieb z automatizovaného informačného systému.
Organizovanie akcií v oblasti vzdelávania, regenerácie v rozsahu voľnej živnosti.
Čistiace a upratovacie práce
Administratívne práce
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora - databanky a databázy
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti zabezpečenia správy, služieb, opráv,..
Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy a výroby..