Nemocnica Modra n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -579 921-517 109-452 9060,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 579 921517 109452 9060,00000,0000
Čistý cash flow 62 81364 20362 0940,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 70 71160 49524 4410,00000,0000
Čistý zisk 70 71160 49524 4410,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 60 49524 4416 1360,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00004,360,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,9717,6921,300,00000,0000
EBIT v minulom roku 60 49524 4416 1400,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 70 71160 49524 4410,00000,0000
EBITDA 79 59471 00537 4180,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 79 59471 00537 4180,00000,0000
Finančné účty 579 921517 109452 9060,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 79 59471 00537 4180,00000,0000
Odpisy 8 88310 51012 9760,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 88310 51012 9760,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 79 59471 00537 4180,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 18 70320 43323 1710,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 402 280421 579396 9890,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 402 280421 579396 9890,00000,0000
Účtovný cash flow 62 81364 20362 0940,00000,0000
Výsledok hospodárenia 70 71160 49524 4410,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 70 71160 49524 4410,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 60 49524 4416 1360,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 70 71160 49524 4410,00000,0000
Zisk pred zdanením 70 71160 49524 4410,00000,0000
Zmena EBIT 1,172,483,980,00000,0000