Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 073 203-3 577 056-2 833 430-2 838 216-2 229 144
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 073 2033 577 0562 833 4302 838 2162 229 144
Čistý cash flow 496 147743 626-4 786609 071-916 327
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 208 061126 63819 39214 45411 205
Čistý zisk 202 448121 72217 17312 83610 422
Čistý zisk v minulom roku 121 72217 17312 83610 42215 483
Daň z príjmov 5 6134 9162 2191 618783,22
Daň z príjmov v minulom roku 4 9162 2191 618783,224 286
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 6134 9162 2191 618783,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 150,99138,10159,37186,43142,59
EBIT v minulom roku 126 63819 39214 45411 20519 769
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 208 061126 63819 39214 45411 205
EBITDA 780 273703 376680 7311 393 4781 397 593
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 780 273703 376680 7311 393 4781 397 593
Finančné účty 4 073 2033 577 0562 833 4302 838 2162 229 144
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 780 273703 376680 7311 393 4781 397 593
Materiál 25 62119 323217 904105 737260 185
Odpisy 577 825581 654663 5581 380 6421 387 172
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 577 825581 654663 5581 380 6421 387 172
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 780 273703 376680 7311 393 4781 397 593
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,356,19-0,04225,47-8,46
Pohľadávky z obchodného styku 47 22245 44849 53456 84942 315
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 114 155120 120113 449111 304108 317
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 114 155120 120113 449111 304108 317
Účtovný cash flow 496 147743 626-4 786609 071-916 327
Výsledok hospodárenia 202 448121 72217 17312 83610 422
Výsledok hospodárenia po zdanení 202 448121 72217 17312 83610 422
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 121 72217 17312 83610 42215 483
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 202 448121 72217 17312 83610 422
Zásoby 133 328118 001319 194216 641389 642
Zisk pred zdanením 208 061126 63819 39214 45411 205
Zmena EBIT 1,646,531,341,290,5668
Účtovné závierky