Domov Klas n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -32 092-69 620-28 8930,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 09269 62028 8930,00000,0000
Čistý cash flow -37 52840 727-1 2610,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -535,79-432,710,72000,00000,0000
Čistý zisk -535,79-432,710,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -432,710,00007 9370,00000,0000
Daň z príjmov 0,00000,00000,72000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,72000,51000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,72000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,492,101,080,00000,0000
EBIT v minulom roku -432,710,72007 9380,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -535,79-432,710,72000,00000,0000
EBITDA 22 50114 57913 9630,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 50114 57913 9630,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00001,00000,00000,0000
Finančné účty 32 09269 62028 8930,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 50114 57913 9630,00000,0000
Materiál 2 2562 3312 3500,00000,0000
Odpisy 23 03715 01113 9630,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 23 03715 01113 9630,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22 50114 57913 9630,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 1241 791899,340,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 326 991311 225302 9270,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 326 991311 225302 9270,00000,0000
Účtovný cash flow -37 52840 727-1 2610,00000,0000
Výsledok hospodárenia -535,79-432,710,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení -535,79-432,710,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -432,710,00007 9370,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -535,79-432,710,00000,00000,0000
Zásoby 2 2562 3312 3500,00000,0000
Zisk pred zdanením -535,79-432,710,72000,00000,0000
Zmena EBIT 1,24-600,990,00010,00000,0000