Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Bankové úvery 399 867504 2670,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,000023,920,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,0000104 4000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 271 973-1 310 477-1 316 142-122 9530,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 671 8401 814 7441 316 142122 9530,0000
Čistý cash flow 857 096498 6021 193 189-158 3230,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 252 410619 330424 708-381 0470,0000
Čistý zisk 1 220 587559 483418 018-387 7110,0000
Čistý zisk v minulom roku 559 483418 018-387 711-878 6670,0000
Daň z príjmov 31 82359 8476 6906 6640,0000
Daň z príjmov v minulom roku 59 8476 6906 6648,590,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 31 82359 8476 6906 6640,0000
Dlhodobé bankové úvery 399 867399 8670,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 399 867399 8670,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,7240,2234,5059,670,0000
EBIT v minulom roku 619 330424 708-381 047-878 6590,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 252 410619 330424 708-381 0470,0000
EBITDA 1 650 556914 797733 114-61 4550,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 650 556914 797733 114-61 4550,0000
Finančné účty 2 671 8401 814 7441 316 142122 9530,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 650 556914 797733 114-61 4550,0000
Materiál 573 167627 355612 649579 8740,0000
Odpisy 429 969355 314315 096326 2560,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 429 969355 314315 096326 2560,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 650 556914 797733 114-61 4550,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 3,051,110,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 349 7061 414 5241 127 3231 646 3800,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000017,380,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000017,380,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 399 867504 2670,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 790 61612 836 47211 927 05910 071 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 790 61612 836 47211 927 05910 071 0000,0000
Účtovný cash flow 857 096498 6021 193 189-158 3230,0000
Úročený dlh 399 867504 2670,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 220 587559 483418 018-387 7110,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 220 587559 483418 018-387 7110,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 559 483418 018-387 711-878 6670,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 220 587559 483418 018-387 7110,0000
Zásoby 647 724683 015612 649579 8740,0000
Zisk pred zdanením 1 252 410619 330424 708-381 0470,0000
Zmena EBIT 2,021,46-1,110,43370,0000
Účtovné závierky