Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Bankové úvery 295 467399 867504 2670,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,000023,920,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,0000104 4000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 297 098-2 271 973-1 310 477-1 316 142-122 953
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 592 5642 671 8401 814 7441 316 142122 953
Čistý cash flow 920 725857 096498 6021 193 189-158 323
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 353 0011 252 410619 330424 708-381 047
Čistý zisk 2 327 4491 220 587559 483418 018-387 711
Čistý zisk v minulom roku 1 220 587559 483418 018-387 711-878 667
Daň z príjmov 25 55231 82359 8476 6906 664
Daň z príjmov v minulom roku 31 82359 8476 6906 6648,59
Daň z príjmov z bežnej činnosti 25 55231 82359 8476 6906 664
Dlhodobé bankové úvery 295 467399 867399 8670,00000,0000
Dlhodobý dlh 295 467399 867399 8670,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,4535,7240,2234,5059,67
EBIT v minulom roku 1 252 410619 330424 708-381 047-878 659
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 353 0011 252 410619 330424 708-381 047
EBITDA 2 743 6071 650 556914 797733 114-61 455
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 743 6071 650 556914 797733 114-61 455
Finančné účty 3 592 5642 671 8401 814 7441 316 142122 953
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 743 6071 650 556914 797733 114-61 455
Materiál 610 523573 167627 355612 649579 874
Odpisy 416 158429 969355 314315 096326 256
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 416 158429 969355 314315 096326 256
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 743 6071 650 556914 797733 114-61 455
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 7,883,051,110,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 291 7671 349 7061 414 5241 127 3231 646 380
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,000017,380,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,000017,380,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 295 467399 867504 2670,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 485 57913 790 61612 836 47211 927 05910 071 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 485 57913 790 61612 836 47211 927 05910 071 000
Účtovný cash flow 920 725857 096498 6021 193 189-158 323
Úročený dlh 295 467399 867504 2670,00000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 7,880,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 327 4491 220 587559 483418 018-387 711
Výsledok hospodárenia po zdanení 2 327 4491 220 587559 483418 018-387 711
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 1 220 587559 483418 018-387 711-878 667
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2 327 4491 220 587559 483418 018-387 711
Zásoby 726 246647 724683 015612 649579 874
Zisk pred zdanením 2 353 0011 252 410619 330424 708-381 047
Zmena EBIT 1,882,021,46-1,110,4337
Účtovné závierky