Dom pokojnej staroby n.o., Gbely

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -131 256-149 445-162 1380,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 131 256149 445162 1380,00000,0000
Čistý cash flow -18 190-12 693-25 5430,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -31 660-6 829-28 2860,00000,0000
Čistý zisk -31 660-6 829-28 2960,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -6 829-28 296-20 2400,00000,0000
Daň z príjmov 0,00000,00009,650,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00009,65566,490,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00009,650,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,748,927,650,00000,0000
EBIT v minulom roku -6 829-28 286-19 6730,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -31 660-6 829-28 2860,00000,0000
EBITDA -27 157-2 865-24 7000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -27 157-2 865-24 7000,00000,0000
Finančné účty 131 256149 445162 1380,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -27 157-2 865-24 7000,00000,0000
Materiál 4 7555 9745 0580,00000,0000
Odpisy 4 5033 9643 5960,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 5033 9643 5960,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -27 157-2 865-24 7000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 11 34611 73510 3580,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 535 181480 147494 2840,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 535 181480 147494 2840,00000,0000
Účtovný cash flow -18 190-12 693-25 5430,00000,0000
Výsledok hospodárenia -31 660-6 829-28 2960,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení -31 660-6 829-28 2960,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -6 829-28 296-20 2400,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -31 660-6 829-28 2960,00000,0000
Zásoby 4 7555 9745 0580,00000,0000
Zisk pred zdanením -31 660-6 829-28 2860,00000,0000
Zmena EBIT 4,640,24141,440,00000,0000
Účtovné závierky