Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 676-21 720-10 1360,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 67621 72010 1360,00000,0000
Čistý cash flow -3 04411 584-7 5240,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 64219 050-2 6520,00000,0000
Čistý zisk -9 65419 040-2 6600,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 19 040-2 660-10 0860,00000,0000
Daň z príjmov 12,169,808,810,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 9,808,818,620,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12,169,808,810,00000,0000
EBIT v minulom roku 19 050-2 652-10 0770,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 64219 050-2 6520,00000,0000
EBITDA -9 54919 397-1 0260,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -9 54919 397-1 0260,00000,0000
Finančné účty 18 67621 72010 1360,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 54919 397-1 0260,00000,0000
Odpisy 105,00357,631 6340,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 105,00357,631 6340,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 54919 397-1 0260,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 201 576202 111182 2840,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 201 576202 111182 2840,00000,0000
Účtovný cash flow -3 04411 584-7 5240,00000,0000
Výsledok hospodárenia -9 65419 040-2 6600,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení -9 65419 040-2 6600,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 19 040-2 660-10 0860,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -9 65419 040-2 6600,00000,0000
Zisk pred zdanením -9 64219 050-2 6520,00000,0000
Zmena EBIT -0,5061-7,180,26310,00000,0000