Obec Hrkovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 426 899393 680380 111370 192353 346
Bežná likvidita III. stupeň 6,829,8510,500,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 944,56481,84646,1452,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,929,5010,130,00000,0000
Celková tržba 17 2397 5861 313145,0630 507
Celková tržba v minulom roku 7 5861 31394,2630 507135,00
Celkový dlh 7 7956 7075 70893,19142,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -45 996-62 609-57 651-53 781-47 928
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 45 99662 60957 65153 78147 928
Čistý cash flow 45 99662 60957 65153 78147 928
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 32 13012 570-7 42816 89542 679
Čistý zisk 32 13012 570-7 42816 89542 679
Čistý zisk v minulom roku 12 570-7 42811 82942 67933 854
Cudzie zdroje -419 104-386 974-374 403-370 099-353 204
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 128,1487,63404,866 65740,62
Doba obratu aktív 9 03918 941105 680931 4784 228
Doba obratu pohľadávok 128,1487,63404,866 65740,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 164,41317,011 5820,00000,0000
EBIT v minulom roku 12 570-7 42811 82942 67933 854
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 32 13012 570-7 42816 89542 679
EBITDA 51 15728 58929 97724 52655 140
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 51 15728 58929 97724 52655 140
Finančná páka 1,021,021,021,001,00
Finančné účty 45 99662 60957 65153 78147 928
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9817-0,9830-0,9850-0,9997-0,9996
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98170,98300,98500,99970,9996
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 51 15728 58929 97724 52655 140
Krátkodobé pohľadávky 6 0521 8211 4562 6463 395
Krátkodobé záväzky 7 7656 5895 6890,00000,0000
Náklady na predaný tovar 34 82338 71938 77253 03352 749
Neobežný majetok 373 906328 768320 358313 713302 023
Obežný majetok 52 04864 43159 10756 42751 323
Obrat obežného majetku 0,33120,11770,02220,00260,5944
Odpisy 19 02616 01937 4057 63112 461
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 19 02616 01937 4057 63112 461
Osobné náklady 57 57057 17548 79042 79341 495
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 51 15728 58929 97724 52655 140
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,678,2543,91370,751,57
Pohotová likvidita II. stupeň 6,829,8510,500,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,11-6,18-6,49-6,88-7,37
Rýchla likvidita I. stupeň 5,929,5010,130,00000,0000
Služby 34 82338 71938 77253 03352 749
Stupeň prevádzkovej páky 1,12-0,2929-0,045183,250,0056
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 2397 5861 313145,0630 507
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 2397 5861 313145,0630 507
Tržby za vlastné výkony a tovar 17 2397 5861 313145,0630 507
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 7 5861 31394,2630 507135,00
Účtovný cash flow 45 99662 60957 65153 78147 928
Vlastné imanie 419 104386 974374 403370 099353 204
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 426 899393 680380 111370 192353 346
Všetky záväzky 7 7956 7075 70893,19142,00
Výsledok hospodárenia 32 13012 570-7 42816 89542 679
Výsledok hospodárenia po zdanení 32 13012 570-7 42816 89542 679
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 12 570-7 42811 82942 67933 854
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 32 13012 570-7 42816 89542 679
Záväzky súčet 7 7956 7075 70893,19142,00
Zisk pred zdanením 32 14512 575-7 42816 89542 679
Zmena Celkovej tržby 2,275,7813,930,0048225,98
Zmena EBIT 2,56-1,69-0,62790,39591,26
Účtovné závierky