Združenie obcí "Zdravý mikroregión"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 973-3 804-1 0850,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 9733 8041 0850,00000,0000
Čistý cash flow -831,072 718441,390,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 341-386,16-1 8740,00000,0000
Čistý zisk -4 341-386,16-1 8740,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -386,16-1 874-861,710,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,3428,0448,790,00000,0000
EBIT v minulom roku -386,16-1 874-861,710,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 341-386,16-1 8740,00000,0000
EBITDA -1 7232 232743,740,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 7232 232743,740,00000,0000
Finančné účty 2 9733 8041 0850,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 7232 232743,740,00000,0000
Odpisy 2 6182 6182 6180,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 6182 6182 6180,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 7232 232743,740,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 5501 8023 0080,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 25 31923 44922 5080,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 25 31923 44922 5080,00000,0000
Účtovný cash flow -831,072 718441,390,00000,0000
Výsledok hospodárenia -4 341-386,16-1 8740,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení -4 341-386,16-1 8740,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -386,16-1 874-861,710,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -4 341-386,16-1 8740,00000,0000
Zisk pred zdanením -4 341-386,16-1 8740,00000,0000
Zmena EBIT 11,240,20602,180,00000,0000