Urbarialisti bývalej obce Ústie nad Oravou,pozemkové spoločenstvo so sídlom v Tvrdošíne

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2009