Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 72 62664 46767 09672 37593 378
Bežná likvidita III. stupeň 0,97140,99061,020,57040,4895
Časové rozlíšenie aktív 1 935768,21623,55753,02323,00
Časové rozlíšenie pasív 2 1531 697274,27674,49763,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 26,5235,68-109,22-10,453,19
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,96521,010,99380,53250,4698
Celková tržba 50 07349 15052 60449 27546 237
Celková tržba v minulom roku 49 15052 60452 09846 23743 520
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -46,86-68,62190,3147,38-11,82
Celkový dlh 72 01163 69866 47270 218101 174
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -40 751-33 119-38 149-15 489-27 287
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 40 75133 11938 14915 48927 287
Čistý cash flow 40 75133 11938 14915 48927 287
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -608,40-1 278-79,7610 0411 043
Čistý zisk -608,40-1 278-79,7610 0411 043
Čistý zisk v minulom roku -1 278-79,76429,041 043-10 009
Cudzie zdroje 1 537928,34-349,28-1 4828 559
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,55560,0000
Doba obratu aktív 529,40478,74465,55536,11737,14
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,55560,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 307,75244,37266,35215,46458,54
EBIT v minulom roku -1 278-79,76429,041 043-10 009
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -608,40-1 278-79,7610 0411 043
EBITDA 56,43-648,98900,2428 1053 681
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 56,43-648,98900,2428 1053 681
Finančná páka -47,26-69,44192,1048,83-10,91
Finančné účty 40 75133 11938 14915 48927 287
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 56,43-648,98900,2428 1053 681
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,58130,51040,57210,40190,6221
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,000075,000,0000
Krátkodobé záväzky 42 21832 90638 38629 08758 086
Materiál 415,48389,25499,20658,911 197
Náklady na predaný tovar 15 82019 82512 7726 33314 513
Neobežný majetok 29 52530 19027 82329 78347 847
Obežný majetok 41 16633 50938 64941 83945 207
Obrat aktív 0,68950,76240,78400,68080,4952
Obrat neobežného majetku 1,701,631,891,650,9664
Obrat obežného majetku 1,221,471,361,181,02
Odpisy 664,83628,64980,0018 0632 638
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 664,83628,64980,0018 0632 638
Osobné náklady 397 047363 835354 825313 261300 039
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 56,43-648,98900,2428 1053 681
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,39591,38-0,22846,77-0,1219
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,56110,51370,56860,21400,2922
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,81380,67380,72520,31430,5902
Pohotová likvidita II. stupeň 0,96200,97931,000,54830,4692
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99150,98810,99070,97021,08
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -46,86-68,62190,3147,38-11,82
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,39591,38-0,22846,77-0,1219
Rýchla likvidita I. stupeň 0,91840,95710,98680,52040,4637
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1 276-98,1573,842,5027,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1 276-98,1573,842,5027,49
Služby 15 82019 82512 7726 33314 513
Stupeň prevádzkovej páky 0,467417,14-0,18419,03-0,0981
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 50 07349 15052 60449 27546 237
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 50 07349 15052 60449 27546 237
Tržby za vlastné výkony a tovar 50 07349 15052 60449 27546 237
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 49 15052 60452 09846 23743 520
Účtovný cash flow 40 75133 11938 14915 48927 287
Vlastné imanie -1 537-928,34349,281 482-8 559
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 72 62664 46767 09672 37593 378
Všetky záväzky 72 01163 69866 47270 218101 174
Výsledok hospodárenia -608,40-1 278-79,7610 0411 043
Výsledok hospodárenia po zdanení -608,40-1 278-79,7610 0411 043
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -1 278-79,76429,041 043-10 009
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -608,40-1 278-79,7610 0411 043
Zásoby 415,48389,25499,20658,911 197
Záväzky súčet 72 01163 69866 47270 218101 174
Zisk pred zdanením -608,40-1 278-79,7610 0411 043
Zmena Celkovej tržby 1,020,93431,011,071,06
Zmena EBIT 0,476216,02-0,18599,63-0,1042
Účtovné závierky