LKW-PLUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 24 3080,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 26 6650,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 23 0830,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -0,91160,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,100,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,100,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 2250,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 24 3080,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 3080,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -26 6650,00000,00000,00000,0000