TATRAN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 4 0064 1864 2840,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,14-1,15-1,160,00000,0000
Celkový dlh 32 73532 43531 7310,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23,00-203,00-301,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23,00203,00301,000,00000,0000
Čistý cash flow -180,00-41,00301,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-36,00-60,000,00000,0000
Čistý zisk -480,00-518,00-60,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -518,00-284,00-106,000,00000,0000
Cudzie zdroje 28 72928 24927 4470,00000,0000
Daň z príjmov 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -36,00676,00-106,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-36,00-60,000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-12,630,00000,00000,0000
Finančné účty 23,00203,00301,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 7,176,756,410,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -7,17-6,75-6,410,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-36,00-60,000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 8,057,637,290,00000,0000
Krátkodobé záväzky 32 24031 94031 2360,00000,0000
Nákladové úroky 0,00002,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2,000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 3 9833 9833 9830,00000,0000
Obežný majetok 23,00203,00301,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000036,0060,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,00-518,00-60,000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -159,61-689,0091,190,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-20,500,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 8,177,757,410,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,14-1,15-1,160,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 0064 1864 2840,00000,0000
Účtovný cash flow -180,00-41,00301,000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-18,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -28 729-28 249-27 4470,00000,0000
Všetky záväzky 32 73532 43531 7310,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,00-518,00-60,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -518,00-284,00-106,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-38,00-60,000,00000,0000
Záväzky 32 73532 43531 7310,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-38,00-60,000,00000,0000
Zmena EBIT 0,0000-0,05330,56600,00000,0000