STAVOSPOL s.r.o., Michalovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201320122009
Aktíva 31 4500,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,630,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,650,00000,00000,0000
Celkový dlh 19 5810,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 16,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -11 8690,00000,00000,0000
Finančná páka 2,650,00000,00000,0000
Finančné účty 16,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,61460,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 31 4340,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 19 3290,00000,00000,0000
Obežný majetok 31 4500,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 7 5300,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,630,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -741,810,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62260,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,650,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 4500,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 16,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 11 8690,00000,00000,0000
Všetky záväzky 19 5810,00000,00000,0000
Záväzky 19 5810,00000,00000,0000