JAKAMA - SERVIS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 2 2369 2289 22822 0950,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,530,00006,390,01250,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,02-1,07-1,07-1,160,0000
Celkové tržby 0,0000192,006 7110,00000,0000
Celkový dlh 132 748139 262138 974157 6530,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 131 172130 660130 660142 5120,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-1,500,16500,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32,007 0247 024171,000,0000
Čistý cash flow -6 9920,00004 962171,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000192,001 5872 6190,0000
Čistý zisk -480,00-288,001 1072 6190,0000
Čistý zisk v minulom roku -288,001 1074 705-13 2240,0000
Cudzie zdroje 130 512130 034129 746135 5580,0000
Daň z príjmov 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00003 2140,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00003 2140,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00003 2390,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00003 2140,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00001 6410,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00002 0090,0000
EBIT v minulom roku 192,001 5875 185-13 2240,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000192,001 5872 6190,0000
EBITDA 0,0000192,001 6432 7440,0000
EBITDA marža 0,00001,00000,24480,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000192,001 6432 7440,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00002,500,30250,00000,0000
Finančné účty 32,007 0247 024171,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 58,3714,0914,066,140,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -58,37-14,09-14,06-6,140,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000192,001 5872 6190,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,69050,11540,08420,62020,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 131 204137 684137 684142 6830,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 2042 2042 20421 9240,0000
Krátkodobé záväzky 1 5441 065777,0013 7040,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,000044,003 0490,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00001 1260,0000
Obežný majetok 2 2369 2289 22822 0950,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000056,00125,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 12,0012,00204,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,00-288,001 1072 6190,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,6936-0,03760,13950,36760,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,01430,76120,76120,00770,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,73940,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 1992 1992 19921 9240,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,670,000026,15792,740,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 58,6814,9214,926,460,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 59,3715,0915,067,140,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,02-1,07-1,07-1,160,0000
Pridaná hodnota 0,00000,0000-44,00-559,000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000725,3284,5957,450,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000725,3284,5957,450,0000
Služby 0,00000,000044,001 9230,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 2369 2289 22822 0950,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 131 204137 684137 684142 6830,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00002 4900,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000766,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00001 7240,0000
Účtovný cash flow -6 9920,00004 962171,000,0000
Úročený dlh 131 204137 684137 684142 6830,0000
Vlastné imanie -130 512-130 034-129 746-135 5580,0000
Všetky záväzky 132 748139 262138 974157 6530,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000192,001 6432 7440,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000192,001 6432 7440,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,00-288,001 1072 6190,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -288,001 1074 705-13 2240,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000192,001 5872 6190,0000
Záväzky 132 748139 262138 974157 6530,0000
Záväzky z obchodného styku 12,0012,00204,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000192,001 5872 6190,0000

Činnosti firmy
Sprostredkovateľská činnosť
montáž a servis dopravných prostriedkov pre športové a rekreačnéúčely
Poradenská a konzultačná činnosť pri zavádzaní nových výrob a technológií
Veľkoobchod s chemickými výrobkami
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja:- iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Výroba výrobkov z betónu (prefabrikáty, panely)
Výroba výrobkov z plastov
Poriadanie výstav, prehliadok a veľtrhov
Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovania a rozmnožovania
Montáž splynovačov
Prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné..
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Prieskum trhu a verejnej mienky
predaj,
Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov, vrátane ich odborného..
Prenájom hnuteľných vecí
Upratovacie a čistiace služby
Skladovanie a uskladňovanie
Predaj v stánkoch na trhoch a predaj na trhových miestach
Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,..
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých..
Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
Organizačné, ekonomické, účtovné a finančné poradenstvo
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
Spracovanie údajov
Poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v rozsahu voľn ých živností..
Zásielkový predaj
Odťahová služba
Opravy cestných motorových vozidiel
Výroba
Plnenie autoplynu Predaj splynovačov,..
Predaj pohonných hmôt, čerpacia stanica propán-butánu
Marketing a manažment
Baliaca činnosť
- konečnému spotrebiteľovi - maloobchod s potravinami, tabakovými, textilnými,..