Tempus-Global s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420122011
Aktíva 0,00006 67657 3120,00000,0000
Aktivácia 0,0000113,001 5970,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00001 1150,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000033,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-1,05-1,560,00000,0000
Celkové tržby 12,00102 6930,00000,00000,0000
Celkový dlh 158 392154 475159 6180,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-273,00-9 1300,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -882,75-0,00130,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000273,009 1300,00000,0000
Čistý cash flow -273,00-3 3039 1300,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 3431 793-32 7610,00000,0000
Čistý zisk -10 593-133,00-32 7610,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -133,00-45 328-15 4890,00000,0000
Cudzie zdroje 158 392147 799102 3390,00000,0000
Daň z príjmov 3 8601 4160,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 416871,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 8601 4160,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000034,1637,250,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000034,1637,010,00000,0000
Doba obratu aktív 0,000035,6283,270,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000034,1637,250,00000,0000
Doba obratu zásob 0,00000,0000349,250,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000011 266292,180,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000821,51225,300,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00009 1460,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 793-44 140-15 4890,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 3431 793-32 7610,00000,0000
EBITDA -6 245-23 564-25 7180,00000,0000
EBITDA marža -520,42-0,22950,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 245-23 564-25 7180,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -0,57331,100,00000,00000,0000
Finančná páka 0,0000-0,0452-0,56000,00000,0000
Finančné účty 0,0000273,009 1300,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,000022,141,790,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-22,14-1,790,00000,0000
Hrubá marža -2,920,07870,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 34343 367-28 1580,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,000023,072,710,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00006 40325 6380,00000,0000
Krátkodobé záväzky 157 906153 989155 0600,00000,0000
Krytie dlhovej služby -16,01-46,200,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,000012 8280,00000,0000
Nákladové úroky 390,00510,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 510,00317,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 35,0060 333192 1070,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00004 98914 9740,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,00007 1010,00000,0000
Obežný majetok 0,00006 67649 0960,00000,0000
Obrat aktív 0,000010,254,380,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,000035,380,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,000010,255,120,00000,0000
Obrat zásob 0,00000,00001,050,00000,0000
Odpisy 0,00003 9262 7730,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00001 9632 7730,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00001 9630,00000,00000,0000
Osobné náklady -816,0031 2320,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 98,002 4512 4400,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001 6060,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 126 472125 0070,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -10 5933 793-29 9880,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,2686-0,57160,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,2686-0,57200,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 23,313,860,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -22,75-0,03220,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,620,30510,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,04290,230021,310,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00006 40325 4720,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -580,19-44,7511,210,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,7000-6,480,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,000023,142,790,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-1,05-1,560,00000,0000
Pridaná hodnota -35,008 08559 1040,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,000019,520,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-0,0199-0,57160,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -25,36-6,56-6,210,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -25,36-6,56-6,210,00000,0000
Služby 35,0028 08275 9450,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00006 67657 3120,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,000027 375102 7850,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000102 306251 2110,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000033 8880,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00005 67816 7910,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000062 740234 4200,00000,0000
Účtovný cash flow -273,00-3 3039 1300,00000,0000
Úrokové krytie -16,263,520,00000,00000,0000
Vlastné imanie -158 392-147 799-102 3390,00000,0000
Všetky záväzky 158 392154 475159 6180,00000,0000
Výsledok hospodárenia -6 2452 642-30 3210,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 2452 642-30 3210,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 593-133,00-32 7610,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -133,00-45 328-15 4890,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 7331 283-32 7610,00000,0000
Zásoby 0,00000,000014 3280,00000,0000
Záväzky 158 392154 475159 6180,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 126 472125 0070,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -6 7331 283-32 7610,00000,0000
Zmena EBIT -3,54-0,04062,120,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00003 7561 8300,00000,0000

Činnosti firmy
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih,..
Požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
Producentská činnosť v oblasti videotvorby
Požičiavanie športových potrieb a náradia
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Prenájom hnuteľných vecí
Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Prevádzkovanie sauny
Inzertná činnosť
Faktoring a forfaiting
Prieskum trhu
Leasing
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Reklamná a propagačná činnosť
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Masérske služby
Sprostredkovateľská činnosť
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
Zásielkový predaj
Kopírovacie služby
Prenájom motorových vozidiel
Vydavateľská činnosť
Výroba športového tovaru
Usporadúvanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
Veľkoobchod a maloobchod: textilný, papiernický, drogériový, priemyselný, športový,..
Upratovacie a čistiace práce
Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora