B.V.STA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 6 6396 6396 6390,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 13,8313,830,00000,00000,0000
Celkový dlh 480,00480,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -66,00-66,00-66,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 66,0066,0066,000,00000,0000
Čistý cash flow 66,0066,0066,000,00000,0000
Čistý zisk -480,00-480,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 159-6 159-6 6390,00000,0000
Daň z príjmov 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,081,081,00000,00000,0000
Finančné účty 66,0066,0066,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9277-0,9277-1,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92770,92771,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 6 5736 5736 5730,00000,0000
Krátkodobé záväzky 480,00480,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 6 6396 6396 6390,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,00-480,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 13,8313,830,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -93,32-93,32-100,590,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 6396 6396 6390,00000,0000
Účtovný cash flow 66,0066,0066,000,00000,0000
Vlastné imanie 6 1596 1596 6390,00000,0000
Všetky záväzky 480,00480,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,00-480,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 480,00480,000,00000,00000,0000