Agrokombinát MI,a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 545 0333 784 4123 903 0494 035 5594 664 865
Aktivácia 0,00000,00000,000027 7814 616
Bankové úvery 390 795407 367409 935409 972396 682
Bežná likvidita III. stupeň 2,303,893,282,952,62
Bežné bankové úvery 390 795407 367409 935409 972396 682
Časové rozlíšenie aktív 846,00812,00872,002 3505 230
Časové rozlíšenie pasív 126 035139 765160 715212 455405 549
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,51160,46770,50380,48890,9973
Celkové tržby 1 066 709581 712941 2771 245 6030,0000
Celkový dlh 1 157 1161 161 3661 253 7101 255 3752 126 750
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 338 206382 809406 150383 128396 036
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 52 12223 6262 85326 844646,00
Čistý cash flow 28 49620 773-23 99116 821646,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -203 54418 986-56 890-110 500-1 250
Čistý zisk -221 399-5 344-79 104-132 704-41 156
Čistý zisk v minulom roku -5 344-79 104-132 704-21 52025 698
Cudzie zdroje -2 261 882-2 483 281-2 488 624-2 567 729-2 132 566
Daň z príjmov 0,00005 3832 880960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 3832 880960,002 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00005 3832 880960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00005 9510,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 269,03425,71990,74519,15160,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,31149,40649,41304,5483,78
Doba obratu aktív 3 6173 9215 1293 1531 430
Doba obratu pohľadávok 269,03425,71998,56519,15160,25
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000026 900
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000110,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 263,71206,98450,42301,09134,12
EBIT v minulom roku 18 986-56 890-110 5009 24651 988
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -203 54418 986-56 890-110 500-1 250
EBITDA 23 840219 335285 842413 612323 796
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 840219 335285 842413 612323 796
Efektívna daňová sadzba 0,0000138,03-0,0378-0,00730,0000
Finančná páka 1,571,521,571,572,19
Finančné účty 52 12223 6262 85326 844646,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6380-0,6562-0,6376-0,6363-0,4572
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63800,65620,63760,63630,4572
Hrubá marža -0,2364-0,4002-0,1754-0,51000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 83 597286 541465 3871 028 502321 567
Krátkodobé finančné výpomoci -467,00-932,00-932,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 263 662410 837753 987664 424522 898
Krátkodobé záväzky 258 442199 745342 787385 350437 626
Krytie dlhovej služby 0,16571,381,591,770,7269
Materiál 0,0000980 887579 020796 515886 309
Nákladové úroky 17 85518 94719 33421 24439 906
Nákladové úroky v minulom roku 18 94719 33421 24427 88626 290
Náklady na predaný tovar 609 852585 058442 8901 102 4301 155 762
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000036 837
Neobežný majetok 1 761 577884 400900 3311 066 9531 421 209
Obežný majetok 1 782 6102 899 2003 001 8462 966 2563 238 426
Obrat neobežného majetku 0,20310,39830,30850,43780,8380
Odpisy 184 540214 014360 186540 024277 761
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 92 270107 007180 093270 012277 761
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 92 270107 007180 093270 0120,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 413,001 702643,00916,002 229
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000822,00166,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 229 572152 055287 468277 1020,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -36 859208 670281 082407 320236 605
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,37-1,09-0,4584-1,180,1267
Pohľadávky z obchodného styku 34 606144 181494 222389 758273 377
Pohotová likvidita II. stupeň 0,40870,58350,83040,68830,4265
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -79,38-119,54103,73-152,65-3 301
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,601,10-1,240,79180,0162
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,51160,46770,50380,48890,9973
Pridaná hodnota -252 140-232 809-165 113-635 29135 206
Primárna platobná neschopnosť 6,631,050,58170,71100,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 48,545,294,393,046,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 48,545,294,393,046,57
Služby 107 186121 154144 614264 392168 564
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 545 0333 784 4123 903 0494 035 5594 664 865
Spotreba materiálu… 954 905273 218477 659443 3821 236 260
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 390 328406 435409 003409 972396 682
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 387 797386 292367 788775 0421 190 968
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 30 08534 04390 011307 9030,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,000044 818
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 357 712352 249277 777467 1391 146 150
Účtovný cash flow 28 49620 773-23 99116 821646,00
Úročený dlh 390 328406 435409 003409 972396 682
Úrokové krytie -11,401,00-2,94-5,20-0,0313
Vlastné imanie 2 261 8822 483 2812 488 6242 567 7292 132 566
Všetky záväzky 1 157 1161 161 3661 253 7101 255 3752 126 750
Výnosy budúcich období dlhodobé 112 304126 034139 766185 023359 775
Výnosy budúcich období krátkodobé 13 73113 73120 94927 43245 774
Výsledok hospodárenia -203 13119 866-56 413-109 4945 686
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -203 13119 866-56 413-109 4945 686
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -221 399-5 344-79 104-132 704-41 156
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 344-79 104-132 704-21 52025 698
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -221 39939,00-76 224-131 744-36 476
Zásoby 1 466 8262 464 7372 239 0552 274 9882 714 882
Záväzky 1 157 1161 161 3661 253 7101 255 3752 126 750
Záväzky z obchodného styku 229 572152 055287 468277 1020,0000
Zisk pred zdanením -221 39939,00-76 224-131 744-36 476
Zmena EBIT -10,72-0,33370,5148-11,95-0,0240
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 452 239-190 686179 383-422 437281 283
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 452 239-190 686179 383-422 437281 283
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 72 51619 49872 080290 98540 349

Činnosti firmy
Faktoring a forfaiting
Prekladateľské služby
Výroba mlynských výrobkov
Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
Výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
Prenájom hnuteľných vecí
Nákup a predaj motorových vozidiel a ich súčiastok a príslušenstva vrátane..
Výroba drevených obalov
Predaj na trhoch
Zásielkový predaj
Podávanie jedál (bez prípravy)
Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
Sekretárske služby
Leasing spojený s financovaním
Prenájom nehnuteľností
Výroba kŕmnych zmesí
Pekárenstvo
Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky,..
Prenájom strojov a prístrojov
Maloobchod a veľkoobchod s uhlím, plynom, olejmi, mazivami, naftou, benzínom,..
Sprostredkovanie obchodu
Prenájom dopravných zariadení
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov..
Prevádzkovanie výdajne stravy
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Vedenie účtovnej evidencie
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Inžinierska činnosť mimo vybraných činností vo výstavbe
Podnikateľské poradenstvo mimo činností ekonomických, účtovných a organizačných..
Skladovanie
Mliekarenstvo
Výroba cestovín
Spracovanie vajec a výroba pasterizovanej vaječnej zmesi
Vykonávanie zváracích prác (elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým..
Reklamná a propagačná činnosť
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých..
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení..
Prenájom motorových vozidiel
Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
Maloobchod s poľnohospodárskymi produktami, domácimi potrebami, potravinami, nápojmi,..
Veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami, domácimi potrebami, potravinami,..