BM Stav Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520132012
Aktíva 103 2310,000014 2020,00000,0000
Bankové úvery 1 7170,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,99200,00000,15770,00000,0000
Bežné bankové úvery 1 7170,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,870,00003,270,00000,0000
Celkové tržby 223 6010,000049 0770,00000,0000
Celkový dlh 95 7900,000010 8740,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 465,000,0000-1 2460,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 2520,00001 2460,00000,0000
Čistý cash flow 1 2520,00001 2460,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 3090,0000-3 3120,00000,0000
Čistý zisk 11 3490,0000-3 3120,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -7 2350,0000-480,000,00000,0000
Cudzie zdroje -7 4410,0000-3 3280,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 153,550,00003,490,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 152,240,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 169,400,0000105,620,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 153,550,00003,490,00000,0000
Doba splácania záväzkov 174,930,000091,230,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 154,040,000080,870,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 153,800,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -6 2750,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 3090,0000-3 3120,00000,0000
EBITDA 15 1050,0000-486,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 1050,0000-486,000,00000,0000
Finančná páka 13,870,00004,270,00000,0000
Finančné účty 1 2520,00001 2460,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 3630,0000-486,000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,90930,00000,76570,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 93 5720,0000469,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 93 8730,000010 8740,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 82 5340,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 207 0860,000047 9950,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 195 8740,000043 5060,00000,0000
Neobežný majetok 8 4070,000012 4870,00000,0000
Obežný majetok 94 8240,00001 7150,00000,0000
Obrat aktív 2,150,00003,460,00000,0000
Obrat neobežného majetku 26,460,00003,930,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,350,000028,620,00000,0000
Odpisy 3 8870,00002 8260,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 8870,00001 4130,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00001 4130,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 76,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 2360,0000-486,000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,240,0000-0,99520,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,320,0000-0,99520,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,950,00000,38290,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 92 7780,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99200,00000,15770,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,940,0000-2,670,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92790,00000,76570,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,870,00003,270,00000,0000
Pridaná hodnota 15 3480,00001 0820,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,88960,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,530,0000-0,99520,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,340,0000-22,370,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,340,0000-22,370,00000,0000
Služby 4 9910,00003 6550,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 103 2310,000014 2020,00000,0000
Spotreba materiálu… 6 2210,0000834,000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 7170,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 223 6010,000049 0770,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 1670,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 216 6390,000049 0770,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 7950,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 1 2520,00001 2460,00000,0000
Úročený dlh 1 7170,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 7 4410,00003 3280,00000,0000
Všetky záväzky 95 7900,000010 8740,00000,0000
Výsledok hospodárenia 12 3850,0000-3 3120,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 3850,0000-3 3120,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 3490,0000-3 3120,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 2350,0000-480,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 3090,0000-3 3120,00000,0000
Záväzky 95 7900,000010 8740,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 82 5340,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 12 3090,0000-3 3120,00000,0000
Zmena EBIT -1,960,00000,00000,00000,0000
Prehľad našich účtovných závierok
Riadna závierka pre obdobie od 2017-01 do 2017-12

Úč MUJ

Riadna závierka pre obdobie od 2016-01 do 2016-12

Úč MUJ

Riadna závierka pre obdobie od 2015-01 do 2015-12

Úč POD

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Riadna závierka pre obdobie od 2014-01-01 do 2014-12-31

Úč POD

Riadna závierka pre obdobie od 2012-01-01 do 2012-12-31

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2011-01-01 do 2011-12-31

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Súvaha Úč POD 1-01

Riadna závierka pre obdobie od 2010-01-01 do 2010-12-31

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2009-01-01 do 2009-12-31

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01