PRVÁ ROŽŇAVSKÁ ÚČTOVNÁ KANCELÁRIA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 66314 18015 18016 80916 809
Bežná likvidita III. stupeň 1,013,564,453,163,55
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 11,68-1,33-0,3955-0,5315-0,5110
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,82784,091,731,461,64
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -15,300,37030,26790,40390,3498
Celkový dlh 6 0593 8323 2074 8364 356
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 624-13 730-4 735-6 364-6 364
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 62413 7304 7356 3646 364
Čistý cash flow 4 62413 7304 7356 3646 364
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-775,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-775,00-480,00-480,00-480,00
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,001 217
Cudzie zdroje 396,00-10 348-11 973-11 973-12 453
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001 697
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-775,000,00000,00000,0000
Finančná páka -14,301,371,271,401,35
Finančné účty 4 62413 7304 7356 3646 364
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0699-0,7298-0,7887-0,7123-0,7409
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,06990,72980,78870,71230,7409
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,98640,23690,18010,25960,2310
Krátkodobé pohľadávky 1 039-1 7817 4397 4397 439
Krátkodobé záväzky 5 5863 3592 7344 3633 883
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 5872 2552 2552 2552 255
Neobežný majetok 0,00002 2313 0063 0063 006
Obežný majetok 5 66311 94912 17413 80313 803
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-775,00-480,00-480,00-480,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,81650,96830,31190,37860,3786
Pohľadávky z obchodného styku 499,00-2 8347 4397 4397 439
Pohotová likvidita II. stupeň 1,013,564,453,163,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0856-0,7537-2,53-1,88-1,96
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,070,27020,21130,28770,2591
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -15,300,37030,26790,40390,3498
Primárna platobná neschopnosť 11,20-0,79570,30310,30310,3031
Rýchla likvidita I. stupeň 0,82784,091,731,461,64
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 66314 18015 18016 80916 809
Účtovný cash flow 4 62413 7304 7356 3646 364
Vlastné imanie -396,0010 34811 97311 97312 453
Všetky záväzky 6 0593 8323 2074 8364 356
Výsledok hospodárenia 0,0000-775,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-775,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-775,00-480,00-480,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,001 217
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-775,000,00000,00000,0000
Záväzky 6 0593 8323 2074 8364 356
Záväzky z obchodného styku 5 5872 2552 2552 2552 255
Zisk pred zdanením 0,0000-775,000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000775,000,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Výroba cementového tovaru a umelého kameňa
Pozemné a inžinierske stavby
Vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
Predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
- s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu,
- s cukrom, čokoládou a s cukrovinkami,
- s textilom,
Vykonávanie priemyselných stavieb
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Čistiace a iné prevádzkové služby pre mesto alebo obec
Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu;
Spracovanie dát a súvisiacej činnosti
Vedľajšia a pomocná činnosť v doprave; Sprostredkovanie dopravy
Finančný leasing
Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch, domovoch mládeže
- s kávou, čajom, kakaom a korením,
- s odevami a obuvou,
- s elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych..
Výroba stavebných prvkov z betónu
Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
Súkromné domácnosti s domácim personálom
Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a..
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Demolácie a zemné práce
- s kovmi a kovovými rudami
Činnosť spravodajských tlačových kancelárií
Oprava bicyklov
- s potravinami, nápojmi a tabakom,
Sprostredkovateľské služby spojené s predajom obytných budov vrátane pozemkov
- so zeleninou, ovocím a zemiakmi,
Činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
Výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
- s porcelánom a sklenenými výrobkami, tapetami, čistiacimi prostriedkami
- s papierenským tovarom
- s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami
- s ostatnými strojmi pre priemysel, obchod a lodnú plavbu
Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
- s kancelárskymi strojmi a zariadením ,
- s poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradia, poľnohospodárskymi..
Turistické nocľahárne a chaty po triedu * * *
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Prekladištia nákladov; Skladovanie
Výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby
Podnikateľské poradenstvo v predmete ponikania
Fotografické služby
Baliace činnosti
Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
Činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Činnosť v oblasti nehnuteľností
Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
Kempingy a iné prechodné ubytovanie po triedu * * *
Autokempingy, táborištia po triedu * * *
Maloobchod mimo riadnej predajne
Zásielkový predaj
- so stavebnými strojmi,
- so strojmi pre textilný priemysel, so šijacími a pletacími strojmi
- s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami - s obilím,osivom..
- s kvetmi a rastlinami,
- so surovými kožkami a kožami,
Automatizované spracovanie dát
Výskum a vývoj
Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
Výskum trhu a verejnej mienky
Čistenie budov
Upratovacie práce
- so surovým tabakom,
Maloobchodný predaj pohonných hmôt
Záložne
Vedenie účtovníctva
Predaj na trhoch
Oprava osobného tovaru a potrieb pre domácnosť
Servis športového náradia
- so strojmi,technickými potrebami,
Prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení
Prenájom stavebných strojov a zariadení
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení..
Výkon činnosti stavebného dozoru pre pozemné a dopravné stavby
Výroba, požičiavanie, distribúcia videa
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
- s nábytkom a svietidlami,knihami,novinami,časopismi,písacími potrebami
- so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením
- s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením (laky a nátery)
- s kozmetickými výrobkami,
- s mliekarenskými výrobkami, vajciami, olejom a tukmi,
Nákup a predaj motorových vozidiel
Stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Reklamné činnosti
Obchodná činnosť / veľkoobchod a maloobchod /
- s mäsom a mäsovými výrobkami,
Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva, lesné komunikácie
Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom autora
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Usporiadúvanie divadelných,filmových a iných audiovizuálnych predstavení,koncertov,hudobných..