VETEX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 472,004 5950,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,61547,900,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,60-1,150,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,61547,900,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,600,14500,00000,00000,0000
Celkový dlh 767,00582,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -472,00-4 5950,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 472,004 5950,00000,00000,0000
Čistý cash flow 472,004 5950,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 283-3 2900,00000,00000,0000
Čistý zisk -3 763-3 2900,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -3 355-3 2100,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 295,00-4 0130,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000498,660,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -3 355-3 2100,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 283-3 2900,00000,00000,0000
EBITDA -3 199-3 1710,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 199-3 1710,00000,00000,0000
Finančná páka -1,601,150,00000,00000,0000
Finančné účty 472,004 5950,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,6250-0,87330,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,62500,87330,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 283-3 2900,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,630,12670,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 767,00582,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 27,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 108,00426,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 472,004 5950,00000,00000,0000
Osobné náklady 2 9580,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,00119,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 763-3 2900,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 12,76-0,81980,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -6,96-0,71600,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -6,96-0,71600,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 11,13-0,81980,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -27,390,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,61547,900,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,6250-0,87330,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,630,12670,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,600,14500,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -108,00-426,000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -7,97-0,71600,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 12,76-0,81980,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,61547,900,00000,00000,0000
Služby 108,00426,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 472,004 5950,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 472,004 5950,00000,00000,0000
Vlastné imanie -295,004 0130,00000,00000,0000
Všetky záväzky 767,00582,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -3 199-3 1710,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 199-3 1710,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 763-3 2900,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 355-3 2100,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 283-3 2900,00000,00000,0000
Záväzky 767,00582,000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 27,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -3 283-3 2900,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,97851,020,00000,00000,0000